คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวมชั้น ๓ มจร พระนครศรีอยุธยา

หลังจากที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๒๙/๒๕๖๖ และ จากการที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และมีมติเห็นชอบให้ให้วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ความทราบแล้วนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จึงประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๙ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม -๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ทุกรูป/คน ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต คือ ดร.พระมหาทองเก็บ ญาณพโล ดร.พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ ดร.พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ คือ ดร.พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท ดร.พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นายสาคร ธระที นายสรวรรษ ปรักกโมดม และนายสิโรดม วชิรวราภรณ์ ได้เจริญอปริหานิยธรรม เข้าประชุมและเลิกประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๒๙ น.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top