พิธีมอบทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ ณ หอประชุมใหญ่ มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา กล่าวถวายรายงาน มี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานพิจารณาทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองประธานกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา พระราชธรรมานุสิฐ ถวายสักการะ มี พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ นิสิตปริญญาเอก ถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์ เจริญกุศลศรัทธา เมตตาถวายทุนการศึกษา แก่นิสิต มจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่ล้านบาท) โดยกำหนดมอบทุนการศึกษา ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)

ครั้งแรก วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙๐ ทุน เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกจำนวน ๙๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๙๐ ทุน เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) โดยแยกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกจำนวน ๙๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุสิฐ ยังเมตตาถวายกัปปิยกัณฑ์จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ และเมตตาถวายกัปปิยกัณฑ์จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) อุปถัมภ์ทุนภัตตาหารนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top