พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ชาวสิงคโปร์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ อาราธนาพระสงฆ์ ๑๕๙ รูป โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลังจากพระสงฆ์ทั้งนั้น ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุสิฐ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ได้ถวายกัปปิยกัณฑ์แก่พระสงฆ์ ๑๕๙ รูป จากนั้น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำพระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุสิฐ และศิษยานุศิษย์ กรวดน้ำรับพร จากนั้น กราบลาพระรัตนตรัย และถ่ายภาพหมู่เป็นอนุสรณ์ เสร็จพิธี เวลา ๑๓.๕๐ น.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top