โครงการอบรมด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญมี พรรษา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี มจร พระนครศรีอยุธยา

ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กองนิติการ และกองกิจการพิเศษ มจร ที่จัดโครงการอบรมด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยของเราอย่างยิ่งฯ

Scroll to Top