พิธีประทานวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียและเนปาล พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีวิทยาลัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระพระธรรมทูต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ประธานกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กล่าวถวายรายงาน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขานรายนามพระภิกษุผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เข้ารับวุฒิบัตร พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ขานรายนามผู้มีอุปการคุณอุปถัมภ์โครงการฯ เข้ารับเกียรติบัตร ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต
รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร
ภาพ : นายลิขิต บุญละคร
Scroll to Top