“อธิการบดี มจร เป็นประธานอัญเชิญธงไตรรงค์ ธงธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์ มจร ขึ้นยอดเสา อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙”

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานประกอบมงคลพิธีอัญเชิญธงไตรรงค์ ธงธรรมจักรและธงตราสัญลักษณ์ มจร ขึ้นสู่ยอดเสา อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ น้อมถวายเป็นพุทธาทิไตรรัตนบูชา เนื่องในอภิลักขิตสมัยวิสาขบูชา ๒๕๖๖

การนี้ มี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสามัคคีธรรม อัญเชิญธงไตรรงค์ ธงธรรมจักรและธงตราสัญลักษณ์ มจร ขึ้นสู่ยอดเสา อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี ที่เมตตาให้โอกาสโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มีส่วนบำเพ็ญบุญกิริยาบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสนองคุณมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่เคารพนับถือกันมาช้านาน รับเป็นเจ้าภาพธงไตรรงค์ ธงธรรมจักรและธงตราสัญลักษณ์ มจร ขอขอบคุณลูกศิษย์ว่าที่พระธรรมทูตทุกรูป ที่เจริญด้วยสีลสุตาธิคุณ สง่างามด้วยสมณวัตร ขอกัลยาณมิตรทุกท่านเจริญการอนุโมทนาและมีส่วนในบุญกิริยานี้เทอญฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top