ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังมีรายนามต่อไปนี้  

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเวลาลำดับของท่าน (กรุณาเผื่อเวลาไว้ด้วย) เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนดี มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญเป็นรายบุคคล หากไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Scroll to Top