รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายสักการะพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงVice Rector for Foreign Affairs of MCU worshiping to homage Phra Brahma Moli, Bali Chief Plaza.Vice Rector for Foreign Affairs of MCU worshiping to homage Phra Brahma Moli, Bali Chief Plaza.

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ถวายสักการะพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ได้รายงานการเสนอเรื่องขออาราธนานิมนต์ให้พระพรหมโมลี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาของวิทยาลัยพระธรรมทูตเป็นภาษาบาลี ซึ่งพระพรหมโมลี ได้เมตตารับอาราธนานิมนต์ด้วย ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์On 2nd Aug 2558/2015 14.30, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, Acting Director of Dhammaduta College of MCU with followers went to pray homage Phra Brahma Moli, Bali Chief Plaza, the Committee of the Sangha Supreme Council, Assistant Abbot of Pak Nam Phasi charoen temple. And then Vice Rector of MCU informed about an invitation Phra Brahma Moli to be chair for the opening seminar of Dhammaduta College as Pali language, so he was kindly to accept this invitation at Satama memorial pavilion, Pak Nam temple, Phasi Charoen, Bangkok.

News : Dhammaduta College

Pic. : International Relations DivisionOn 2nd Aug 2558/2015 14.30, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, Acting Director of Dhammaduta College of MCU with followers went to pray homage Phra Brahma Moli, Bali Chief Plaza, the Committee of the Sangha Supreme Council, Assistant Abbot of Pak Nam Phasi charoen temple. And then Vice Rector of MCU informed about an invitation Phra Brahma Moli to be chair for the opening seminar of Dhammaduta College as Pali language, so he was kindly to accept this invitation at Satama memorial pavilion, Pak Nam temple, Phasi Charoen, Bangkok.

News : Dhammaduta College

Pic. : International Relations Division

Scroll to Top