พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุมความร่วมมือระหว่าง มจร และสังฆะชาวพุทธนานาชาติหมู่บ้านพลัม คณะพระธรรมาจารย์สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU has a Meeting between MCU and Plum village.Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU has a Meeting between MCU and Plum village.

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ พร้อมด้วยคณะจาก มจร เข้าประชุมปรึกษาหารือ ความร่วมมือระหว่าง มจร และสังฆะชาวพุทธนานาชาติหมู่บ้านพลัม คณะพระธรรมาจารย์สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เรื่องการศึกษาขอชาวพุทธนานาชาติ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพมหานคร

5808020001

5808020002

5808020003

5808020004

5808020005

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ พร้อมด้วยคณะจาก มจร เข้าประชุมปรึกษาหารือ ความร่วมมือระหว่าง มจร และสังฆะชาวพุทธนานาชาติหมู่บ้านพลัม คณะพระธรรมาจารย์สานุศิษย์หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เรื่องการศึกษาขอชาวพุทธนานาชาติ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพมหานคร

5808020001

5808020002

5808020003

5808020004

5808020005

News : Dhammaduta College

Pic. : International Relations Division

Scroll to Top