พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

630716 ภาพ พระมหาวิเชียร สุธีโร - Copy

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล                พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง               ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ หมายเลข   ๐๑๓๒๐๐๑

วัน/เดือน/ปี เกิด      ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

สถานที่เกิด            จังหวัดยโสธร

การศึกษา              – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๙ ประโยค

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาวัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ

– เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรวรรค์ กรุงเทพมหานคร

– เคยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดปากน้ำ

– เคยเป็นพระอนุจรเปิดสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นพระธรรมวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

– เคยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ “ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย” ณ สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

– เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ หอเจริญวิปัสสนา วัดปากน้ำ

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ บริษัทสยามบราเดอร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ตำแหน่งทาง

คณะสงฆ์               –

ตำแหน่งทาง

ทางวิชาการ           นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน       วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน            วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ๓๐๐ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วิทยานิพนธ์           แนวคิดความเป็นสาเหตุของเดวิด ฮูม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท

บทความในวารสาร พุทธมัคค์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) เรื่อง “ความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา”

อีเมล phramahawichian29@gmail.com

..

PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO (SINGKIBOOT)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

630716 ภาพ พระมหาวิเชียร สุธีโร - Copy

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล                PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO (SINGKIBOOT)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง               ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ หมายเลข   ๐๑๓๒๐๐๑

วัน/เดือน/ปี เกิด      ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

สถานที่เกิด            จังหวัดยโสธร

การศึกษา              – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๙ ประโยค

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาวัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ

– เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรวรรค์ กรุงเทพมหานคร

– เคยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดปากน้ำ

– เคยเป็นพระอนุจรเปิดสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นพระธรรมวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

– เคยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ “ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย” ณ สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

– เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ หอเจริญวิปัสสนา วัดปากน้ำ

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ บริษัทสยามบราเดอร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ตำแหน่งทาง

คณะสงฆ์               –

ตำแหน่งทาง

ทางวิชาการ           นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน       วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน            วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ๓๐๐ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วิทยานิพนธ์           แนวคิดความเป็นสาเหตุของเดวิด ฮูม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท

บทความในวารสาร พุทธมัคค์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) เรื่อง “ความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา”

..

พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

630716 ภาพ พระมหาวิเชียร สุธีโร - Copy

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล                พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง               ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ หมายเลข   ๐๑๓๒๐๐๑

วัน/เดือน/ปี เกิด      ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

สถานที่เกิด            จังหวัดยโสธร

การศึกษา              – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๙ ประโยค

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาวัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ

– เคยเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรวรรค์ กรุงเทพมหานคร

– เคยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดปากน้ำ

– เคยเป็นพระอนุจรเปิดสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง

– เคยเป็นพระธรรมวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

– เคยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ “ศาสนกิจคณะสงฆ์ไทย” ณ สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

– เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ หอเจริญวิปัสสนา วัดปากน้ำ

– เป็นพระบรรยายธรรม ณ บริษัทสยามบราเดอร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ตำแหน่งทาง

คณะสงฆ์               –

ตำแหน่งทาง

ทางวิชาการ           นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน       วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน            วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ๓๐๐ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วิทยานิพนธ์           แนวคิดความเป็นสาเหตุของเดวิด ฮูม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท

บทความในวารสาร พุทธมัคค์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) เรื่อง “ความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา”

..

Scroll to Top