พระครูสิริปริยัตยาภรณ์

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (สังคมศึกษา)

รักษาการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

630723 ภาพพระครูสิริปริยัตยาภรณ์ รอง ผอ วพท

.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ) เบ็ญจศิลป์
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑
สถานที่เกิด จังหวัด มหาสารคาม
การศึกษา – นักธรรมชั้น เอก

– เปรียญธรรม ๕ ประโยค

-พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน – เจ้าหน้าที่ธุรการ

– นักจัดการงานทั่วไป

– หัวหน้าฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มจร

– รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร 2562

ตำแหน่ง  รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม (ยี่ส่าย)
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปฐมบุตรอิศราราม (ยี่ส่าย)

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

.
.
 มือถือ  โทร.๐๘๑ ๓๗๑ ๘๘๑๒
 อีเมล   Phrakhrusiri@hotmail.com
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก
. .
. .

.

 Phrakhrusiripariyattayaphon (Samruay)

Pali 5 , B.A. (Social Studies)

Acting Vice Director, Dhammaduta College

630723 ภาพพระครูสิริปริยัตยาภรณ์ รอง ผอ วพท

.

NAME/PALI/SURNAME Phrakhrusiripariyattayaphon (Samruay Benjasil)
APPOINTED 25 June 2020
BIRTH DATE 20 May 1968
BIRTH PLACE Maha Sarakham Province
EDUCATION BACKGROUND -Pali 5

– Bachelor of Arts (Social Studies),    Mahachulalongkornrajavidyalaya University

WORKING EXPERIENCES -To be Foreign Relations Officer, MCU

-To be Acting Director, Office of Academic Affairs, Dhammaduta College, MCU

WORKING POSITION Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
OFFICE
ADDRESS
Room 208, Mahachulalongkonrajavidyalaya Building,

Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 623-5368, Fax (662)623-5368

ACADEMIC POSITION
 SANGHA POSITION  Abbot
HOME
ADDRESS
Wat Pathom But Isararam,

Arun Amarin Sub-District,

Bangkok Noi District,

Bangkok Province, Thailand.

E-mail  Phrakhrusiri@hotmail.com
Mobile 081 371 8812

.

.

.

 Phrakhrusiripariyattayaphon (Samruay)

Pali 5 , B.A. (Social Studies)

Acting Vice Director, Dhammaduta College

630723 ภาพพระครูสิริปริยัตยาภรณ์ รอง ผอ วพท

.

NAME/PALI/SURNAME Phrakhrusiripariyattayaphon (Samruay Benjasil)
APPOINTED 25 June 2020
BIRTH DATE 20 May 1968
BIRTH PLACE Maha Sarakham Province
EDUCATION BACKGROUND -Pali 5

– Bachelor of Arts (Social Studies),    Mahachulalongkornrajavidyalaya University

WORKING EXPERIENCES -To be Foreign Relations Officer, MCU

-To be Acting Director, Office of Academic Affairs, Dhammaduta College, MCU

WORKING POSITION Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
OFFICE
ADDRESS
Room 208, Mahachulalongkonrajavidyalaya Building,

Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 623-5368, Fax (662)623-5368

ACADEMIC POSITION
 SANGHA POSITION  Abbot
HOME
ADDRESS
Wat Pathom But Isararam,

Arun Amarin Sub-District,

Bangkok Noi District,

Bangkok Province, Thailand.

E-mail  Phrakhrusiri@hotmail.com
Mobile 081 371 8812

.

.

.

Scroll to Top