พระมหานงค์ สุมงฺคโล (อับไพ)PhramahaNong Sumangkalo (Abpai)PhramahaNong Sumangkalo (Abpai)

..ตำแหน่ง

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

.

พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

600713 ภาพพระมหานงค์.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหานงค์ สุมงฺคโล (อับไพ)
วันที่บรรจุและแต่งตั้ง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๑
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๘
สถานที่เกิด จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา – นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน – ครูสอนปริยัติธรรม
-ครูพระสอนศีลธรรม- อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดละหาร จ.นนทบุรี- พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๙ ประจำวัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา- เลขานุการวัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา- พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดยานนาวา- อดีตรักษาการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ wbtv- ประธานฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา- ประธานมูลนิธิธรรมทัสสี-อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ

– อาจารย์ใหญ่สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

– ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดยานนาวา เลขที่ ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์ – การศึกษาคำสอนเรื่องกฏแห่งกรรมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามคำสอนของคุณแม่สิริ กรินชัย (ศศ.ม.)

– การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของมหาเถรสมาคม (รป.ด.)

ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๒      ๑. ชีวิตลิขิตได้ด้วยภาวนา

๒. พุทธมนต์ช่วยพ้นภัย

พ.ศ.๒๕๕๓      ๑. พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

๒. แค่สวดมนต์ก็พ้นได้

๓. อยู่อย่างพรหม

พ.ศ. ๒๕๔๔     ๑. รักนี้มีแต่ได้

๒. เมนูภาวนา

พ.ศ.๒๕๕๗      ๑. ธรรมะหลักคิดสำหรับชีวิตวัยทำงาน

๒. ธรรมะหลักคิดเพื่อชีวิตที่งดงาม

๓. รู้อย่างนี้ทำดีตั้งนานแล้ว

พ.ศ.๒๕๕๘      ๑. ธรรมหลักคิดเพื่อชีวิตในปรโลก

.Lecturers

Phramaha Nong  Sumangkalo, Dr.

Pali 9, M.A. (Buddhist Study), Ph.D. (Public Administration)

.

600713 ภาพพระมหานงค์.

NAME/PALI/SURINAME PhramahaNong Sumangkalo (Abpai)
APPOINTED 6 February 2015, (BE 2558) No. 0131001
BIRTH DATE 21 March 1975 (BE 2518)
BIRTH DATE/PLACE Buriram Province.
EDUCATION BACKGROUND – Pali 9

– Master of Arts (M.A.) in Buddhist Study, ThammasatUniversity, Bangkok , Thailand

– Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Public Administration Sripatum University, Bangkok , Thailand

WORKING EXPERIENCES
WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Lecturer
 SANGHA POSITION  –
HOME
ADDRESS
Watyannawa Temple, 40Charoenkhung Road, Yannawa sub-district, Sathorn district, Bangkok, Thailand.
E-mail sumangkalo@yahoo.com
Mobile 083-296-3696
THESIS
  • (2003)The law of Karma and Vipassana meditation in SiriKarinchai’s View (M.A.) Master Degree in Buddhist StudyThammasat University
  • (2012) Buddhism Dissemination Administration of the Sangha Supreme Council in the Globalization (Ph.D.)Doctor of Philosophy in Public Administration Graduate College of Management Sripatum University

Lecturers

Phramaha Nong  Sumangkalo, Dr.

Pali 9, M.A. (Buddhist Study), Ph.D. (Public Administration)

.

600713 ภาพพระมหานงค์.

NAME/PALI/SURINAME PhramahaNong Sumangkalo (Abpai)
APPOINTED 6 February 2015, (BE 2558) No. 0131001
BIRTH DATE 21 March 1975 (BE 2518)
BIRTH DATE/PLACE Buriram Province.
EDUCATION BACKGROUND – Pali 9

– Master of Arts (M.A.) in Buddhist Study, ThammasatUniversity, Bangkok , Thailand

– Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Public Administration Sripatum University, Bangkok , Thailand

WORKING EXPERIENCES
WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Lecturer
 SANGHA POSITION  –
HOME
ADDRESS
Watyannawa Temple, 40Charoenkhung Road, Yannawa sub-district, Sathorn district, Bangkok, Thailand.
E-mail sumangkalo@yahoo.com
Mobile 083-296-3696
THESIS
  • (2003)The law of Karma and Vipassana meditation in SiriKarinchai’s View (M.A.) Master Degree in Buddhist StudyThammasat University
  • (2012) Buddhism Dissemination Administration of the Sangha Supreme Council in the Globalization (Ph.D.)Doctor of Philosophy in Public Administration Graduate College of Management Sripatum University

Scroll to Top