บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 เลข  ที่ ๕๘๖ /๒๕๖๓
 47038 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม.,

พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(Phil.)

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๐๗๒๐๐๑  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
 .  .
 .  .
 ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
.  .

บุคลากร

. .
.
ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หมายเลข ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 .ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท  พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ. (สังคมศึกษา), M.A. (Ling)

 .  .
 .  .

.

บุคลากร

 .  .
 .  .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .  .
. .
. .
 .  .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๕
 ภาพพระมหาทองเก็บ พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๖
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .  .
.  .

.

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๑ ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
   

บุคลากร

 เจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
 .
 
 .
 .
.  .
ตำแหน่ง
หมายเลข
 .

.

.
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

 .  .
.  .
 .
 .

.

.ADMINISTRATOR

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Rector
 .  .

 610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi

Pali IX, B.A., M.A., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Assistant Abbot of wat paknam bhasicharoen Temple

 .  .

.

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATOR

EXECUTIVE ADMINISTRATOR Vice Rector for Foreign Affairs of MCU
รองฯกต Phramaha Surasack Paccantaseno, Asst. Prof., Dr.

Pali 7, ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies)

Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Ratchasittharam

.  .
 .  .

.

โครงสร้างบุคลากรผู้บริหาร วพท 630720 อังกฤษ

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATOR

 

EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Director, Dhammaduta College

No. 586/2563

 47038 Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Asst. Dr.

B.A. (Social Studies),

M.A. (Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

.  .
.  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Vice-Director, Dhammaduta College

No. 587/2563

 0 ภาพ พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ ห่มคลุม611224  Phrakhrusiripariyattayabhorn

B.A. (Social Studies)

 EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Vice-Director, Dhammaduta College

No. 587/2563

 Don ภาพ ดร.อุดร รองผอวพท 1  Dr. Udon Khiew on

B.A. (English),     M.Sc. (Management of Information Technology), Ph.D. (Buddhist Educational Administration)

 .  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Director, Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
No. No. 588/ 2563
 ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท Phramaha Sakchai  Kovido

Pali 7,

B.A. (Social Studies),

M.A. (Linguistics)

.
.
.
.

.

INFORMATION ABOUT LECTURERS

 .
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131001
 600713 ภาพพระมหานงค์ Phramaha Nong  Sumangkalo, Dr.

Pali 9, M.A. (Buddhist Study), Ph.D. (Public Administration)

.
.
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131002
 PMSamarn Jataviriyo Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr.

Pali 6, B.A. (Social Studies), B.A. (Computer Science), M.A. (Buddhist and Philosophy), Ed.D. (Adult Education)

 .
 .
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131003
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ Phramaha Paitoon Panthanandho, Dr.

Pali 7, B.A, M.P.A.,

Ph.D (Administration)

.
.
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131004
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 Phramahā Yongyuth Kantābho, Dr.

Pāli 6, B.A. (Philosophy),

M.A.(Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

 
 
 .
 .
 Working position  Lecturers of the Dhammaduta  College
 No. 0131005
 ภาพพระมหาทองเก็บ Phramaha Thongkeb  yanapalo, Dr.

Pāli 7, B.A. (Social Science)

M.A. (Buddhist Study),

Ph.D. (Pāli & Buddhist). Banaras Hindu University, India.

 .
.
 .
 .
 Working position  Lecturers
 No. 0131006
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา Phrakrudhammathorn Waradecha Aggatejo, Dr.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .
.

.

.

.

INFORMATION ABOUT OFFICE

ADMINISTRATOR IN OFFICE
 .  .
 .  .
 Working position  Acting Director, Office of the Dhammaduta College
 No.  0132001
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO (SINGKIBOOT)

Pali 9, B.A. (Political Science), M.A. (Philosophy)

.
.
OFFICER IN OFFICE
OFFICER Educator
No. 0132002
 ภาพพระมหาภราดร  Phramaha Pharadon Bhurissaro

Pali 6, ฺB.A.(English Language),
M.A. (Linguistics)

 
 
 

.

Employees

 WORKING POSITION  Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
 No.  01
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 .
.  .
WORKING POSITION Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
No. 02
 04 พระมหาศักรินทร์ Phramahasakkarin Dhammalayo (Charoenkhonburi)

Pali 3, B.A. (Philosophy), M.A. (Comparative Religion)

.
 .
 .  .
WORKING POSITIONE  Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
 No. 03
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร MR. LIKIT BOONLAKON

B.A. (Buddhist Studies)

 .  .

.

.ADMINISTRATOR

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Rector
 .  .

 610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi

Pali IX, B.A., M.A., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Assistant Abbot of wat paknam bhasicharoen Temple

 .  .

.

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATOR

EXECUTIVE ADMINISTRATOR Vice Rector for Foreign Affairs of MCU
 V6 Phra Sophonvachirabhorn (sawai chotiko)

Pali 6, B.A.(Educational Administration), M.A.(Buddhist Studies)

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Temple

.

.

โครงสร้างบุคลากรผู้บริหาร วพท 630720 อังกฤษ

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATOR

 

EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Director, Dhammaduta College

No. 586/2563

 47038 Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Dr.

B.A. (Social Studies),

M.A. (Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

.  .
.  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Vice-Director, Dhammaduta College

No. 587/2563

 0 ภาพ พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ ห่มคลุม611224 Phrakhrusiripariyattayabhorn

B.A. (Social Studies)

 EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Vice-Director, Dhammaduta College

No. 587/2563

 Don ภาพ ดร.อุดร รองผอวพท 1  Dr. Udon Khiew on
 .  .
EXECUTIVE ADMINISTRATOR Acting Director, Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
No. No. 588/ 2563
 ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท Phramaha Sakchai  Kovido

Pali 7, B.A. (Social Studies), M.A. (Linguistics)

.
.
.
.

.

INFORMATION ABOUT LECTURERS

 .
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131001
 600713 ภาพพระมหานงค์ Phramaha Nong  Sumangkalo, Dr.

Pali 9, M.A. (Buddhist Study), Ph.D. (Public Administration)

.
.
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131002
 PMSamarn Jataviriyo Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr.

Pali 6, B.A. (Social Studies), B.A. (Computer Science), M.A. (Buddhist and Philosophy), Ed.D. (Adult Education)

 .
 .
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131003
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ Phramaha Paitoon Panthanandho, Dr.

Pali 7, B.A, M.P.A.,

Ph.D (Administration)

.
.
WORKING POSITION Lecturers
No. 0131004
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 Phramahā Yongyuth Kantābho, Dr.

Pāli 6, B.A. (Philosophy),

M.A.(Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

 
 
 .
 .
 Working position  Lecturers of the Dhammaduta  College
 No. 0131005
 ภาพพระมหาทองเก็บ Phramaha Thongkeb  yanapalo, Dr.

Pāli 7, B.A. (Social Science)

M.A. (Buddhist Study),

Ph.D. (Pāli & Buddhist). Banaras Hindu University, India.

 .
.
 .
 .
 Working position  Lecturers
 No. 0131006
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา Phrakrudhammathorn Waradecha Aggatejo, Dr.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .
.

.

.

.

INFORMATION ABOUT OFFICE

ADMINISTRATOR IN OFFICE
 .  .
 .  .
 Working position  Acting Director, Office of the Dhammaduta College
 No.  0132001
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO (SINGKIBOOT)

Pali 9, B.A. (Political Science), M.A. (Philosophy)

.
.
OFFICER IN OFFICE
OFFICER Educator
No. 0132002
 ภาพพระมหาภราดร  Phramaha Pharadon Bhurissaro

Pali 6, ฺB.A.(English Language),
M.A. (Linguistics)

 
 
 

.

Employees

 WORKING POSITION  Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
 No.  01
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 .
.  .
WORKING POSITION Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
No. 02
 04 พระมหาศักรินทร์ Phramahasakkarin Dhammalayo (Charoenkhonburi)

Pali 3, B.A. (Philosophy), M.A. (Comparative Religion)

.
 .
 .  .
WORKING POSITIONE  Employee in Project of Training Dhammaduta Bhikkhus
 No. 03
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร MR. LIKIT BOONLAKON

B.A. (Buddhist Studies)

 .  .

.

.

Scroll to Top