พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองฯกต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(ป.ธ. ๗, ศศ.บ., พธ.บ., พธ.ม., ศศ.ม., M.Phil., Ph.D.)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑ กันยายน ๒๕๖๕
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

– ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต)

– พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

– M.Phil.,

– Ph.D. (Buddhist Studies)

ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ ๒๕๖๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ผจล.วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU,

รองฯกตPhramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof., Dr.,

Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Temple

Pali 7 ศศ.บ., พธ.บ., พธ.ม., ศศ.ม., M.Phil., Ph.D.

APPOINTED September 1, 2022
BIRTH DATE
BIRTH DATE/PLACE
EDUCATION BACKGROUND – นักธรรมเอก

– Pali 7

– ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต)

– พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

– M.Phil.,

– Ph.D. (Buddhist Studies)

WORKING EXPERIENCES – 2019 ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– 2022 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

OFFICE
ADDRESS
Office of the Rector, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (6635) 248-000-5 Fax (6635) 248-034

ACADEMIC POSITION Lecturer of the Faculty of Buddhism

Assistant Professor

ADDRESS

Wat Ratchasittharam Ratchaworawihan, Kwang Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Bangkok, Thailand

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU,

V6Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotiko)

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Temple

Pali 6, B.A.(Educational Administration), M.A.(Buddhist Studies)

APPOINTED June 18, 2010 (BE 2553) No. 249/2553
BIRTH DATE January 8, 1964 (BE 2507)
BIRTH DATE/PLACE ROI – ET Province.
EDUCATION BACKGROUND – Pali 6

– Bachelor of Arts (Educational Administration), Mahachulalongkornrajavidyalaya University

– Master of Arts (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University

WORKING EXPERIENCES – Assistant to Rector, Academic Section .

– Assistant to Rector for Academic Affairs

– Vice Rector for Foreign Affairs of MCU

– Director of Buddhist Research Institute

OFFICE
ADDRESS
Office of the Rector, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 221-4859, Fax (662) 226-6252

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (6635) 248-000-5 Fax (6635) 248-034

ACADEMIC POSITION Lecturer of the Faculty of Buddhism
ADDRESS Wat Arun Ratchawararam Temple, No. 34, Arun Amarin Road, Kwang Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Bangkok, Thailand.

Scroll to Top