เกี่ยวกับเรา

ข้อ ๑๘ วิทยาลัยพระธรรมทูต

มีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูต จัดการฝึกอบรมพระธรรมทูต วิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๑๘.๑ สำนักงานวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร และงานสารสนเทศของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑) กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์ ดำเนินการจัดโครงสร้าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวม จัดเก็บรักษาข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็นระบบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๘.๒ สำนักงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑) กลุ่มงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    ๒) กลุ่มงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานจัดทำการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต ให้เป็นที่แพร่หลาย และครอบคลุมนานาประเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

18 Oversea(s) Dhammadhuta College

Having missions relating to teaching tasks for developing Dhammadhuta, trainning management for Dhammadhuta, model development research and propagating method of Buddhism both in the country and oversea.

18.1  College Office.   Having authority, function and responsibility relating management and information of the university and perform other related or assigned tasks.

1)  Management Group.  Performance on administrative work, coordination in budget, finance , accounting, supplies, policy and development planning including coordinating with other related units and other related or assigned tasks.

2)  Planning, Research and Development Group.  Performance on Analysis Study, Implementation of Restructuring on Information Technology Systems for gathering and storage the University’s information data systematically and performance on other related or assigned tasks.

18.2  Academic Office.   Having authority, function and responsibility relating planning and development of curriculum, research and development and performance on other related or assigned tasks.

1)  Registration, Evaluation and Information Planning Group.  Performance on planning and developing Dhammathuta curriculum both in the country and overseas in order to be consistent with the University’s objectives and performance on other related or assigned tasks.

2)  Academic and Educational Quality Group.  Performance on preparation of educational analysis, assessment and development of Dhammadhuta College to be widespread and covered many countries and performance on other related or assigned tasks.

18 Oversea(s) Dhammadhuta College

Having missions relating to teaching tasks for developing Dhammadhuta, trainning management for Dhammadhuta, model development research and propagating method of Buddhism both in the country and oversea.

18.1  College Office.   Having authority, function and responsibility relating management and information of the university and perform other related or assigned tasks.

1)  Management Group.  Performance on administrative work, coordination in budget, finance , accounting, supplies, policy and development planning including coordinating with other related units and other related or assigned tasks.

2)  Planning, Research and Development Group.  Performance on Analysis Study, Implementation of Restructuring on Information Technology Systems for gathering and storage the University’s information data systematically and performance on other related or assigned tasks.

18.2  Academic Office.   Having authority, function and responsibility relating planning and development of curriculum, research and development and performance on other related or assigned tasks.

1)  Registration, Evaluation and Information Planning Group.  Performance on planning and developing Dhammathuta curriculum both in the country and overseas in order to be consistent with the University’s objectives and performance on other related or assigned tasks.

2)  Academic and Educational Quality Group.  Performance on preparation of educational analysis, assessment and development of Dhammadhuta College to be widespread and covered many countries and performance on other related or assigned tasks.

Scroll to Top