พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๔
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๐๘ มิถุนายน ๒๕๐๘
สถานที่เกิด  จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา – นักธรรมชั้นเอก

– เปรียญธรรม ๖ ประโยค

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

– บรรยายธรรมประจำเรือนจำกลาง จ. นครปฐม

– ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

– พระธรรมาจารย์อบรมงานค่ายรักษ์ธรรมแก่นักเรียน

– พระวิปัสสนาจารย์ อบรมกรรมฐานนิสิต ป.โท-เอก ของบัณฑิตวิทยาลัย มจร

และพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย กทม.

– พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒ ไปปฏิบัติศาสนากิจ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 
ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์  การเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์อัชฌัตติกญาณนิยม ของ อองรี แบร์กซอง กับ วิปัสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
ดุษฎีนิพนธ์   วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
บทความ วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

3. แนวคิดการจัดทำหลักสูตรพระธรรมทูต

4. บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริการ” สรุปผลการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

5. บทความเรื่อง นวัตกรรมธรรมทูตคฤหัสถ์

6.  บทความ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในประเทศเนเธอแลนด์

Phramahā Yongyuth Kantābho, Dr.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59

NAME/PALI/SURNAME   Dr. Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan).
APPOINTED   December 16, (BE 2559) No.0131004
DATE OF BIRTH   June 08, 1965 (BE 2508)
EDUCATION   Pāli 6, M.A., Ph.D. [Philosophy]
BIRTH DATE/PLACE   Buriram Province
EDUCATIONAL BACKGROUND – Pāli 6

– Master of Arts [M.A.] Philosophy, Mahachulalongkornrajavidyalaya

University, Thailand.

– Doctor of Philosophy [Ph.D.] [Philosophy],

  Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand.

 

ACADEMIC POSITION

 

WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College

Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya

University, Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065) Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

OFFICE ADDRESS

 

 

 

 

HOME ADDRESS Wat Mai, Bangkhunnon Road, BangKhunnon Sub-District, Bangkok Noi District, Bangkok, Thailand.
THESIS TITLE The Analytical Comparison of Henri Bergson’s Intuitionism with Insight

Knowledge in Theravāda Buddhist Philosophy

DISSERTATION TITIE     An Analysis of the Existentialism in Theravāda Buddhist Philosophy.
PAPER AN ANALYSIS OF THE EXISTENTIALISM IN THERAVĀDA BUDDHIST PHILOSOPHY

Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

3. The concept of Dhammaduta course preparation

4. Strategic Buddhism propagation of Thai Dhammaduta Bhikkhus in the United States.

5.  Dhammaduta Innovation of Wat Thai Norway.

6.  บทความ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในประเทศเนเธอแลนด์ 

 

Phramahā Yongyuth Kantābho, Dr.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59

NAME/PALI/SURNAME   Dr. Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan).
APPOINTED   December 16, (BE 2559) No.0131004
DATE OF BIRTH   June 08, 1965 (BE 2508)
EDUCATION   Pāli 6, M.A., Ph.D. [Philosophy]
BIRTH DATE/PLACE   Buriram Province
EDUCATIONAL BACKGROUND – Pāli 6

– Master of Arts [M.A.] Philosophy, Mahachulalongkornrajavidyalaya

University, Thailand.

– Doctor of Philosophy [Ph.D.] [Philosophy],

  Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand.

 

ACADEMIC POSITION

 

WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College

Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya

University, Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065) Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

OFFICE ADDRESS

 

 

 

 

HOME ADDRESS Wat Mai, Bangkhunnon Road, BangKhunnon Sub-District, Bangkok Noi District, Bangkok, Thailand.
THESIS TITLE The Analytical Comparison of Henri Bergson’s Intuitionism with Insight

Knowledge in Theravāda Buddhist Philosophy

DISSERTATION TITIE     An Analysis of the Existentialism in Theravāda Buddhist Philosophy.
PAPER AN ANALYSIS OF THE EXISTENTIALISM IN THERAVĀDA BUDDHIST PHILOSOPHY

Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

3. The concept of Dhammaduta course preparation

4. Strategic Buddhism propagation of Thai Dhammaduta Bhikkhus in the United States.

5.  Dhammaduta Innovation of Wat Thai Norway.

6.  บทความ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในประเทศเนเธอแลนด์ 

 

Scroll to Top