พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

พระมหาภราดร ภูริสฺสโร (สุวรรณรัตน์)

ปธ. ๖, พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

ภาพพระมหาภราดร

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาภราดร ภูริสฺสโร (สุวรรณรัตน์)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลข   ๐๑๓๒๐๐๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๙ มกราคม ๒๕๓๐
สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา
การศึกษา – นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๖ ประโยค
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน – ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด มจร.

– ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

– กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสระเกศ 344/16/3 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
วิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์ในพระสุตตันตปิฎกตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
บทความในวารสาร ๑. A Contrastive Analysis of the Basic Sentence Patterns in English and Thai Languages

Phramaha Pharadon Bhurissaro

Pali 6, B.A. (English), M.A. (Linguistics), MCU

Educator

ภาพพระมหาภราดร

NAME/PALI/SURNAME Phramaha Pharadon Bhurissaro (Suwannarat)
APPOINTED December 16, (BE 2559) No. 0132002
BIRTH DATE January 29, 1987 (BE 2530)
BIRTH DATE/PLACE Songkhla Province
EDUCATION BACKGROUND – Pali 6

– Bachelor of Arts(B.A.) in English, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

– Master of Arts (M.A.) in Linguistics, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

WORKING EXPERIENCES – Buddhist religious teacher of Bangkok

– Buddhist religious teacher of MCU

WORKING POSITION Educator
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Educator
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
Wat Saket 344/16/3, Chakkraphatdiphong road, BanBat Sub-District, Pom Prap district, Bangkok, 10100 Thailand.
E-mail pharadon.suw@gmail.com
Mobile 090-930-3517
THESIS AN ANALYTICAL STUDY OF METAPHOR IN SUTTANTAPITAKA: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH
Journal Articles ๑. A Contrastive Analysis of the Basic Sentence Patterns in English and Thai Languages

Phramaha Pharadon Bhurissaro

Pali 6, M.A.

Educator

ภาพพระมหาภราดร

NAME/PALI/SURNAME Phramaha Pharadon Bhurissaro (Suwannarat)
APPOINTED December 16, (BE 2559) No. 0132002
BIRTH DATE Jan 29, 1987 (BE 2530)
BIRTH DATE/PLACE Songkhla Province
EDUCATION BACKGROUND – Pali 6

– Bachelor of Arts(B.A.) in English, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

– Master of Arts (M.A.) in Linguistics, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

WORKING EXPERIENCES – Buddhist religious teacher of Bangkok

– Buddhist religious teacher of MCU

WORKING POSITION Educator
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Educator
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
Wat Saket 344/11, Chakkraphatdiphong road, BanBat Sub-District, Pom Prap district, Bangkok, Thailand.
E-mail bhurissaro@gmail.com
Mobile 090-930-3517
THESIS AN ANALYTICAL STUDY OF METAPHOR IN SUTTANTAPITAKA: A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH
Journal Articles

Scroll to Top