พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

47038

.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง), ผศ.ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
สถานที่เกิด จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา – นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
– ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม)
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน – รก.ผอ.กองทะเบียนและวัดผล

– รก.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓/๒๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
วิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเรื่องการทำแท้งทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการทำแท้ง (๒๕๓๗)
บทความในวารสาร  .
ผลงานวิจัย รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา (The Happily Learning Model in Buddhism)
  ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์ (A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life for The Buddhist way of Life School, Surin Province.)
ผลงานทางวิชาการ หนังสือ พุทธปรัชญามหายาน (Mahayana Buddhist Philosophy)
  หนังสือ ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น (Religions in China, Korea and Japan)
  หนังสือ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ (Anciant Indian Philosophy)
 .  หนังสือ ประวัติศาสตร์ชาวกวย (ส่วย) (History of Kuay)
 .  .
 .  .

..

.

Acting Director, Dhammaduta College

Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo

B.A., M.A., Ph.D. (Philosophy)

47038

.

NAME/PALI/SURINAME Phrakhruvinaithon Samut Thavaradhammo (Thathong)
APPOINTED 25 June 2020
BIRTH DATE November 2, 1963 (BE 2506)
BIRTH DATE/PLACE Surin Province
EDUCATION BACKGROUND – Bachelor of Arts (Social Studies, honor), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

– Master of Arts (Philosophy) Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Doctor of Philosophy: (Philosophy) Magadh University of India.

WORKING EXPERIENCES Acting Director of Registrar- Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Vice Director of Dhammaduta College (3 October 2016)

Vice Director of Dhammaduta College (2019)

WORKING POSITION Acting Director, Dhammaduta College (25/06/2020)
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group  Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Assistant Professor Lecturer of the Faculty of Buddhism Department of Religions and Philosophy Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
Wat Mahadhatu Maharaj Rd, Phranakorn Bangkok. 10200, Thailand.
E-mail Samutmcu@gmail.com
Mobile 081-721-5241
THESIS A Comparative Study on Ethics Relating to Abortion : Theravada Buddhism Viewpoints vis-à-vis Abortion Law
Journal Articles
Research The Happily Learning Model in Buddhism
  A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life for The Buddhist way of Life School, Surin Province.
Academic performance Mahayana Buddhist Philosophy
  Religions in China, Korea and Japan
  Ancient Indian Philosophy
. History of Kuay
. .
. .

.

Acting Director, Dhammaduta College

Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo

B.A., M.A., Ph.D. (Philosophy)

47038

.

NAME/PALI/SURINAME Phrakhruvinaithon Samut Thavaradhammo (Thathong)
APPOINTED 25 June 2020
BIRTH DATE November 2, 1963 (BE 2506)
BIRTH DATE/PLACE Surin Province
EDUCATION BACKGROUND – Bachelor of Arts (Social Studies, honor), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

– Master of Arts (Philosophy) Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Doctor of Philosophy: (Philosophy) Magadh University of India.

WORKING EXPERIENCES Acting Director of Registrar- Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Vice Director of Dhammaduta College (3 October 2016)

Vice Director of Dhammaduta College (2019)

WORKING POSITION Acting Director, Dhammaduta College (25/06/2020)
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group  Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Assistant Professor Lecturer of the Faculty of Buddhism Department of Religions and Philosophy Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
Wat Mahadhatu Maharaj Rd, Phranakorn Bangkok. 10200, Thailand.
E-mail Samutmcu@gmail.com
Mobile 081-721-5241
THESIS A Comparative Study on Ethics Relating to Abortion : Theravada Buddhism Viewpoints vis-à-vis Abortion Law
Journal Articles
Research The Happily Learning Model in Buddhism
  A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life for The Buddhist way of Life School, Surin Province.
Academic performance Mahayana Buddhist Philosophy
  Religions in China, Korea and Japan
  Ancient Indian Philosophy
. History of Kuay
. .
. .

.

This will close in 20 seconds

Scroll to Top