พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.Phramaha Paitoon Panthanandho, Dr.Phramaha Paitoon Panthanandho, Dr.

พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), ดร.

ปธ. ๗, B.A, M.P.A., Ph.D (Administration)

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพพระมหาไพฑูรย์

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๗ ต.ค.๕๙ หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
วัน/เดือน/ปี เกิด 25 มกราคม พ.ศ.2521
สถานที่เกิด จังหวัดจันทบุรี
การศึกษา – นักธรรมชั้นเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

– พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน – ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี

– องค์บรรยายธรรมของวัดชลประทานรังกฤษฏ์

ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วิทยานิพนธ์ – ประวัติการบริหารคณะสงฆ์ไทย

– การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ

บทความในวารสาร ๑. การพัฒนาศักยภาพความเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ

๒. กุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด ๑๙

๓. การพัฒนาศักยภาพด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

๔. การบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการประยุกต์ใช้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

๕. การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวัดไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล

๖. การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ

๗. เหลียวหลังแลหน้า: ถอดบทเรียนโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอรเ์วย์

lecturers

Phramaha Paitoon Wannabud Panthanandho, Dr.

Pali 7, B.A, M.P.A., Ph.D (Administration)

ภาพพระมหาไพฑูรย์

NAME/PALI/SURINAME Phramaha Paitoon Wannabud Panthanandho, Dr.
APPOINTED Oct 17, (BE 2559) No. 0131003
BIRTH DATE Jan 25, 1978 (BE 2521)
BIRTH DATE/PLACE Juntaburi Province
EDUCATION BACKGROUND – Pāli 7

– Bachelor of art program in Buddhist major Philosophy from Mahachulalongkornrajavidyalaya university (MCU) in academic year 2548 (พธ.บ. รุ่น 50) Batch 50 Fifty

– Master of Public Administration (M.P.A.) from Sripatum university in academic year 2550 and

– Doctor of Philosophy in Public Administration (Ph.D) from Sripatum university in academic year 2557.

WORKING EXPERIENCES – Buddhist religious teacher
WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
E-mail
Mobile
THESIS – HISTORY OF THAI SANGHA ADMINISTRATION

– APPLICABILITY OF NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACHES IN SUPPORTING THE ROLES OF PRIVATE SECTOR IN THE FUNERAL CEREMONY

Journal Articles 1. การพัฒนาศักยภาพความเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ

2. กุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด ๑๙

3. การพัฒนาศักยภาพด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

4. การบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการประยุกต์ใช้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

5. Theravada Buddhism Educational Management of Thai Temples in India – Nepal

6. Applicability of New Public Management Approaches in Supporting
the Roles of Private Sector in the Funeral Ceremony

7. Taking a glaze: Lesson Learn from the Project on Dhammaduta as Householder Operates the Way of Buddhist Practice in Overseas Training Center for Dhammaduta College MCU, Wat Thai Norway, Norway

lecturers

Phramaha Paitoon Wannabud Panthanandho, Dr.

Pali 7, B.A, M.P.A., Ph.D (Administration)

ภาพพระมหาไพฑูรย์

NAME/PALI/SURINAME Phramaha Paitoon Wannabud Panthanandho, Dr.
APPOINTED Oct 17, (BE 2559) No. 0131003
BIRTH DATE Jan 25, 1978 (BE 2521)
BIRTH DATE/PLACE Juntaburi Province
EDUCATION BACKGROUND – Pāli 7

– Bachelor of art program in Buddhist major Philosophy from Mahachulalongkornrajavidyalaya university (MCU) in academic year 2548 (พธ.บ. รุ่น 50) Batch 50 Fifty

– Master of Public Administration (M.P.A.) from Sripatum university in academic year 2550 and

– Doctor of Philosophy in Public Administration (Ph.D) from Sripatum university in academic year 2557.

WORKING EXPERIENCES – Buddhist religious teacher
WORKING POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
OFFICE
ADDRESS
Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

ACADEMIC POSITION Lecturer of the Dhammadhuta College
 SANGHA POSITION  –
Temple
ADDRESS
E-mail
Mobile
THESIS – HISTORY OF THAI SANGHA ADMINISTRATION

– APPLICABILITY OF NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACHES IN SUPPORTING THE ROLES OF PRIVATE SECTOR IN THE FUNERAL CEREMONY

Journal Articles

.

Scroll to Top