รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23List name of Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) class 23List name of Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) class 23

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23
ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23
ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2560
ดำเนินการอบรมโดย โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบวุฒิบัตร วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร
จำนวน 112 รูป ดังนี้
ที่ รหัส ODB23 ชื่อวุฒิบัตร ฉายา วุฒิบัตร นามสกุลวุฒิบัตร หมายเหตุ
001 ODB23001 พระมหาหอม จรณธมฺโม สุทฺธิเสน
002 ODB23002 พระสมพร รตโน สมหวัง
003 ODB23003 พระวินัย มหาวีโร ลิ้มประเสริฐ
004 ODB23004 พระมหานิยม สีลสํวโร เสนารินทร์
005 ODB23005 พระมหาธนเทพ ปญฺญาวชิโร จันทร์มณีนิล
006 ODB23006 พระมหาสุนันท์ จนฺทโสภโณ ดิษฐ์สุนนท์
007 ODB23007 พระมหาพรหมอภิรักษ์ ฐิตเมโธ ฐาพรพงษ์
008 ODB23008 พระตาล ญาณธโร สิงห์ทอง
009 ODB23009 พระใบฎีกาปิยกวัฒน์ อคฺควีโร ปิ่นเกษร
010 ODB23010 พระครูปริยัติธรรมานุกูล อคฺคธมฺโม คชวงษ์
011 ODB23011 พระวิรัตน์ มหาปุญฺโญ เมฆจินดา
012 ODB23012 พระครูปคุณสังฆกิจ ปคุโณ เถาถวิล
013 ODB23013 พระหนึ่ง ฐิตวโร แร่กุล
014 ODB23014 พระครูโกวิทพัฒนโชติ สิริปญฺโญ ยาสาขา
015 ODB23015 พระครูสังฆรักษ์ชวลิต ปภสฺสโร คงช่วย
016 ODB23016 พระไพศาล จนฺทธมฺโม วงศ์ภูงา
017 ODB23017 พระชัยชาญ อคฺคธมฺโม นาโสก
018 ODB23018 พระสมหมาย ฐานธมฺโม รอดเพชร
019 ODB23019 พระมหาสายันต์ อคฺควณฺโณ ลาสนาม
020 ODB23020 พระอำนาจ ฐานกโร นวลโคกสูง
021 ODB23021 พระมหาภูมินทร์ สาทโร อุ่นอุทรณ์
022 ODB23022 พระบุญส่ง วรปญฺโญ คำเอี่ยม
023 ODB23023 พระธนาธร เกนโต ศรีสร้อย
024 ODB23024 พระมหาสมชาย อนาลโย บุญละมี
025 ODB23025 พระธนสาร ธนวฑฺฒโก อินทะนัย
026 ODB23026 พระจันทะคาด กลฺยาโณ บูลม
027 ODB23027 พระเมธานันท์ สุเมธาภทฺโท หมั่นทำ
028 ODB23028 พระใบฎีกาธนกร กตปุญฺโญ สอนประสาท
029 ODB23029 พระมหาไพฑูรย์ ถิรปญฺโญ โพธิ์ทอง
030 ODB23030 พระปลัดธันยากร อธิปญฺโญ ศรีสุข
031 ODB23031 พระชัยพร จนฺทวํโส จันทวงษ์
032 ODB23032 พระทินกร สุขเวสโก สุขดี
033 ODB23033 พระสมศักดิ์ สุทฺธิจาโค ธิดา
034 ODB23034 พระอธิการเจริญชัย ปญฺญาปชฺโชโต เหลืองตรงกิจ
035 ODB23035 พระไพรวัลย์ อินฺทปญฺโญ สืบเทพ
036 ODB23036 พระครูวินัยธรประดิษฐ์ สุทฺธิญาโณ วิเศษวงษา
037 ODB23037 พระมหาโยธิน ธมฺมญาโณ สถิตพงศ์
038 ODB23038 พระอานนท์ มหาวีโร ต้นกันยา
039 ODB23039 พระอาทิตย์ อาทิตญาโณ สุริวงศ์
040 ODB23040 พระวรรณวัฒน์ ทตฺตวุฑฺฒิ ภูละมุล
041 ODB23041 พระไพศาล ฐานสมฺปนฺโน แจกเกาะ
042 ODB23042 พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน วงศ์อนุการ
043 ODB23043 พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร ศรีเมือง
044 ODB23044 พระอธิการศาสตรา กลฺยาณธมฺโม คันธา
045 ODB23045 พระสังเวียน สํวโร แสนมาตย์
046 ODB23046 พระครินทร์ ผลญาโณ ขวัญรักษ์ศรี
047 ODB23047 พระณรงค์ศักดิ์ หิริธมฺโม ม่วงแสง
048 ODB23048 พระปลัดสุกฤษฏิ์ สุกิตฺติโก สิริจันทรากุล
049 ODB23049 พระมหาตรีธวัฒน์ กิตฺติโสภโณ เจวรัมย์
050 ODB23050 พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโส สุขน้อย
051 ODB23051 พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน ชิยางคะบุตร
052 ODB23052 พระมหาอภิชัย อภิชวโน เวียงอินทร์
053 ODB23053 พระวรชัย สุวโจ อัศวทิตย์สกุล
054 ODB23054 พระมหานิรันต์ สุขเขมโก เที่ยงแจ้ง
055 ODB23055 พระสมหวัง อนุตฺตโร ประสพเงิน
056 ODB23056 พระชิงชัย สิริชโย ชาติทองคำ
057 ODB23057 พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ กมลวิบูลย์
058 ODB23058 พระวี วีรคุโณ เหวียนดัง
059 ODB23059 พระครูสมุห์มนัส อตฺตทีโป ขาวฉอ้อน
060 ODB23060 พระปลัดทศพล ขนฺติโสภโณ ทองคำเจริญ
061 ODB23061 พระสมุห์หัสกานต์ มหทฺธนปญฺโญ ชัยสิทธิ์
062 ODB23062 พระสาริกา ปญฺญาธโร คำแก้ว
063 ODB23063 พระมหาวีระ สิริธมฺโม แสนเลิศ
064 ODB23064 พระมหาไพฑูรย์ กตปุญฺโญ สิงหะ
065 ODB23065 พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท ทองแสน
066 ODB23066 พระมหาทวีศักดิ์ ฐานุตฺตโม คูณขุนทด
067 ODB23067 พระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน มหาจิณณะการณ์
068 ODB23068 พระธนรัตน์ จนฺทโก จันทะปาโต
069 ODB23069 พระไพโรจน์ วิโรจโน สังข์พิชัย
070 ODB23070 พระวินัย โฆสิตธมฺโม ตรีกุล
071 ODB23071 พระสมุห์กิตติพงศ์ สิริมงฺคโล กิตติศิลปพงศ์
072 ODB23072 พระนเรศ ปญฺญาธโร ผาดสุวรรณ
073 ODB23073 พระมหาติ่ง มหิสฺสโร ทองหล่อ
074 ODB23074 พระมหาอุดมเกียรติ รตนธมฺโม รัตนสิทธิยากร
075 ODB23075 พระมหาสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม
076 ODB23076 พระสดใส ฉนฺทธมฺโม หระดี
077 ODB23077 พระมหาสินชัย สิริปญฺโญ ศรีชัยมูล
078 ODB23078 พระสมทิน คุณากโร คะตะโคตร์
079 ODB23079 พระมหาวุฒิชัย ธมฺมวิชฺโช อดกลั้น
080 ODB23080 พระมหาณัฏฐพงษ์ ฐิตวํโส วงค์อุ่น
081 ODB23081 พระเสกสรร นารโท สีเมือง
082 ODB23082 พระมหาธรรมลักษณ์ เตชวโร ยั่งยืน
083 ODB23083 พระมหาวุฒินันท์ กิตฺติวุฑฺโฒ อิ่มรัมย์
084 ODB23084 พระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน สีสิงขรณ์
085 ODB23085 พระสุริยง สุริยวํโส จูเปาะ
086 ODB23086 พระวัลลภ ธีรวฑฺฒโน อุตตรนคร
087 ODB23087 พระศุภชัย สุจิณฺโณ ชัยวงค์
088 ODB23088 พระพีระวัฒน์ ภีรวฑฺฒโก วงษ์สกุล
089 ODB23089 พระเมธีณัฐ สุขปฺปตฺโต กล่ำสระน้อย
090 ODB23090 พระมหาพันธะรัตน์ สติสมฺปนฺโน คำมุงคุณ
091 ODB23091 พระณัชพล ขนฺติพโล อินธิโคตร
092 ODB23092 พระชัยนาถ นาถสีโล ศรีสมสอน
093 ODB23093 พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร พรมมา
094 ODB23094 พระสกล สิริธมฺโม วาสรัตน์
095 ODB23095 พระภักดี อนงฺคโณ บวรภัทรวดี
096 ODB23096 พระวิสัชนา วรปญฺโญ พงษ์อาดิต
097 ODB23097 พระมหาอัฐเศรษฐ์ สุจิณฺณธมฺโมโพธิ แก้วเกษ
098 ODB23098 พระพงศ์วรพัฒน์ สิริจนฺโท จันโทศรี
099 ODB23099 พระสุทธิวัชร์ ธนปาโล ทรงไกรศรี
100 ODB23100 พระสมบัติ ฐิตสีโล หรรษาพันธุ์
101 ODB23101 พระมหาวัชระ วิสุทฺธกิตฺติ ปะตาทะกา
102 ODB23102 พระมหาชนะชัย ปชยาภิภู คำแก้ว
103 ODB23103 พระมหาเทียนชัย ชยสิริ โพธิศรี
104 ODB23104 พระมหาพิชิตชัย ปุญฺญชโย บุญนิ้ม
105 ODB23105 พระสุรชัย โชติปญฺโญ แก้วพนาไพร
106 ODB23106 พระเชิดชูศักดิ์ สุวฑฺฒโน กาญจนบุตร
107 ODB23107 พระยุรนันท์ โชติปุญฺโญ บุญเรือง
108 ODB23108 พระพิชัย วิชโย โพธิ์นอก
109 ODB23109 พระฤตยศ ธมฺมสาโร นลินนพมาศ
110 ODB23110 พระจินดา อริยธมฺโม ตาละอุประ
111 ODB23111 พระมหาสัจจวัฒณ์ วชิรญาโณ ฉัตรไทยแสง
112 ODB23112 พระมหาสมเดช ฐานวิโล หาญกุดตุ้ม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) class 23
List name of Dhammadhuta Bhikkhus has successfully completed
the Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training Course, Class 23
trained between 1 March – 28 May 2560/2017
by Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)
Given on 28th , May,  2560/2017
 Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) total  112 monks.
No. Name of certificate ODB Paliname ODB Surname ODB note
001 PHRAMAHA HOM CHARANATHAMMO SUTTHISEN
002 PHRASOMPORN RATANO SOMWANG
003 PHRA WINAI MAHAVEERO LIMPRASERT
004 PHRAMAHA NIYOM SĪLASANGVARO SENARIN
005 PHRAMAHA THANATHEP PAÑÑAVAJIRO CHANMANEENIL
006 PHRAMAHA SUNAN CHANDASOBHAṆO DITSUNON
007 PHRAMAHA PHROMAPIRUK THITAMEDHO THAPRONPONG
008 PHRA TAN YANADHARO SINGTHONG
009 PHRA PIYAKAWAT AĢGAVĪRO PINKESORN
010 PHRAKHRUPARIYATTHAMMANUKUN AGGADHAMMO KHODCHAWONG
011 PHRA WIRAT MAHAPUÑÑO MEKJINDA
012 PHRAKRU PAKHUNSANGKHAKIT PAKUNO THAOTHAWIN
013 PHRA NUNG ṬHITAVARO RAEKUL
014 PHRAKHRUKOWITPHATTHANACHOT SIRIPUÑÑO YASAKHA
015 PHRAKHRUSANGARAK CHAWALIT PABHASSARO KHONGCHUAI
016 PHRA PAISAN CHANDADHAMMO WONGPUNGA
017 PHRA CHAICHAN AGGADHAMMO NASOK
018 PHRA SOMMAI ṬHANADHAMMO ROTPETCH
019 PHRAMAHA SAYAN AĢGVAṆṆO LASANAM
020 PHRA AMNAT ṬHĀNKARO NUANKHOKSUNG
021 PHRAMAHA PHUMIN SĀDARO AUNAUTON
022 PHRA BOONSONG VORAPAÑÑO KHAM-IAM
023 PHRA TANATHORN KENTO SRISROI
024 PHRAMAHA SOMCHAI ANĀLAYO BOONLAMEE
025 PHRA THANASAN THANAVAḌḌHAKO INTHANAI
026 PHRA  CHANTHAKHATH KUNRAYAṆO BOULOM
027 PHRA METHANUN SUMETHAPATTO MUNTHAM
028 PHRABAIDIKA TANAKORN KATAPUNYO SONPRASAT
029 PHRAMAHA PHAITHUN THIRAPAÑÑO PHOTHONG
030 PHRAPALAD TANYAKORN ATHIPANYO SRISUK
031 PHRA CHAIYAPORN CHANTAWANGSO JUNTAWONGSE
032 PHRA THINNAKORN SUKHAVESAKO SOOKDI
033 PHRA SOMSAK SUTTHIJACO THIDA
034 PHRAATHIKAN CHAROENCHAI PAÑÑĀPAJJOTO LUEANGTRONGKIT
035 PHRA PRIVAN INTAPANYO SUEBTAP
036 PHRA PRADIT SUDDHIYAṆO WISETWONGSA
037 PHRAMAHA YOTHIN DHAMMAÑĀNO SATHITPONG
038 PHRA ARNON MAHAVĪRO TONKANYA
039 PHRA ARTHIT ARDITTAYAṆO SURIWONG
040 PHRA WANNAWAT DHATTAVUḌḌHI PHULAMUL
041 PHRA PHAISAN ṬHĀNASAMPANNO JAEKKOH
042 PHRA SITTHACHAWICH SUPAṬIPUNNO WONGANUKARN
043 PHRAPALAD PRIWAN JĀGARO SRIMUENG
044 PHRAATHIKAN SASTRA KALLAYĀṆADHAMMO KANTHA
045 PHRA SANGWIEN SANGVARO SAENMART
046 PHRA KARIN PALAÑAṆO KHWANRAKSRI
047 PHRA NARONGSAK HIRIDHAMMO MUANGSAENG
048 PHRAPALAD SUKRIT SUKITTIKO SIRICHANTHRAKUN
049 PHRAMAHA TREETHAWAT KITTISOPHANO JEWARAM
050 PHRA WEERASAK CHANTHAWANGSO SOOKNOI
051 PHRAMAHA SURANART KITTIVAḌḌHANO CHIYANGKABUTRA
052 PHRAMAHA APICHAI ABHIJAVANO WIANGIN
053 PHRA  WARACHAI SUVACO ASSAWATITSAKUL
054 PHRAMAHA NIRAN SUKHAKHEMAKO TEANGJANG
055 PHRA  SOMWANG ANUTARO PRASOPNGOEN
056 PHRA  CHINGCHAI SIRIJAYO CHATTONGKUM
057 PHRAMAHA THEERAWAT THITICHOTI KAMONVIBOON
058 VENERABLE QUY VĪRAGUṆO NGUYEN DANG
059 PHRAKHRUSAMU MANAS ATTADIPO KAOCHAORN
060 PHRA  TOSAPHON KHANTISOBHANO TONGKAMCHAROEN
061 PHRASAMU  HATSAKAN MAHATDHANAPAÑYO CHAISIT
062 PHRA SARIKA PAÑÑĀTARO KAMKAEW
063 PHRAMAHA WEERA SIRIDHAMMO SAENLERT
064 PHRAMAHA PHAITOON KATAPUÑÑO SINGHA
065 PHRAMAHA KAMPANAT KITTIBHADDO THONGSAEN
066 PHRAMAHA THAWEESAK ṬHANUTTAMO KHUNKHOONTOD
067 PHRA SINAGUN PARICHANO MAHACHINNAKARN
068 PHRA THANARAT CANDAKO JANTHAPATO
069 PHRA PAIROJ VIROJANO SUNGPICHAI
070 PHRA WINAI GHOSITADHAMMO TRIKUN
071 PHRASAMU KITTIPONG SIRIMANGGALO KITTISINLAPAPONG
072 PHRA NARET PAÑÑĀDHARO PADSUWAN
073 PHRAMAHA TING MAHITSARO THONGLO
074 PHRAMAHA UDOMKIAT RATTANADHAMMO RATTANASITTHIYAGONE
075 PHRAMAHA  SOMPORN BUDDHAVI̅     RO KLEANGPROM
076 PHRA SODSAI CHADADHAMMO HORADEE
077 PHRAMAHA SINCHAI SIRIPANYO SRICHAIMUL
078 PHRA SOMTHIN GUṆAKARO KATAKHOT
079 PHRAMAHA WUTTHICHAI DHAMMAVIJJO ODKLAN
080 PHRAMAHA  NATTAPHONG THITAWANGSO WONG-AUN
081 PHRA  SEKSAN NĀRADO SEEMUEANG
082 PHRAMAHA THAMMALAK TEJAVARO YOUNGYUEN
083 PHRAMAHA WUTTINAN KITTIVUḌḌHO AIMRAM
084 PHRAMAHA RUANGSAN SANTAMANO SEESINGKON
085 PHRA SURIYONG SURIYAVANGSO JUPOR
086 PHRA WANLOP DHĪRAVAḌḌHANO UTTARANAKORN
087 PHRA SUPPHACHAI SUCIṆṆO CHAIWONG
088 PHRA PEERAWAT BHĪRAVAḌḌHAKO WONGSAKUL
089 PHRA METHEENAT SUKHUPPUTTO KLAMSANOI
090 PHRAMAHA PANTHARATH SATISUMPANNO KHAMMUNGKHUN
091 PHRA NATCHAPHOL KHANTIBALO INTIKHOTR
092 PHRA CHAINART NĀTHASĪLO SRISOMSORN
093 PHRAMAHA  PHICHET BUDDHISĀRO PHROMMA
094 PHRA  SAKON SIRIDHAMMO WATRAT
095 PHRA PHAKDI ANANGGAṆO BOWONPHATTHARAWADI
096 PHRA WISATCHANA VARAPAÑÑO PHONGADITH
097 PHRAMAHA ATHASRETH SUCINNADHAMMOPODI KAEOKET
098 PHRA PONGWARAPAT SIRICHANTO CHANTOSRI
099 PHRA SUTTHIWAT DHANAPĀLO SONGKRAISRI
100 PHRA SOMBAT ṬHITASĪLO HUNSAPUN
101 PHRAMAHA WATCHARA VISUDDHAKITTI PATATAGA
102 PHRAMAHA CHANACHAI PAJAYĀBHIBŪ KAMKAEW
103 PHRAMAHA THIENCHAI JAYASIRI POTISEE
104 PHRAMAHA PICHITCHAI PUÑÑAJAYO BOONNIM
105 PHRA SURACHAI CHOTIPANYO KAEOPHANAPHAI
106 PHRA CHOEDCHUSAK SUVAḌḌHANO KANCHANABUT
107 PHRA YURANUN JOTIPUÑÑO BOONRUANG
108 PHRA  PHICHAI VIJAYO PHONOK
109 PHRA  RITTAYOS DHAMMASĀRO NALINNOPPAMAS
110 PHRA  JINDA ARIYADHAMMO TALAUPARA
111 PHRAMAHA SAJJVAT VAJIRAÑĀṆO̅ CHATRATHAISANG
112 PHRAMAHASOMDET ṬHANAVILO HANGOODTUM
Update the information as of the date on 28th , May,  2560/2017
 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr.

Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) class 23
List name of Dhammadhuta Bhikkhus has successfully completed
the Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training Course, Class 23
trained between 1 March – 28 May 2560/2017
by Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)
Given on 28th , May,  2560/2017
 Overseas Dhammaduta Bhikkhus (ODB) total  112 monks.
No. Name of certificate ODB Paliname ODB Surname ODB note
001 PHRAMAHA HOM CHARANATHAMMO SUTTHISEN
002 PHRASOMPORN RATANO SOMWANG
003 PHRA WINAI MAHAVEERO LIMPRASERT
004 PHRAMAHA NIYOM SĪLASANGVARO SENARIN
005 PHRAMAHA THANATHEP PAÑÑAVAJIRO CHANMANEENIL
006 PHRAMAHA SUNAN CHANDASOBHAṆO DITSUNON
007 PHRAMAHA PHROMAPIRUK THITAMEDHO THAPRONPONG
008 PHRA TAN YANADHARO SINGTHONG
009 PHRA PIYAKAWAT AĢGAVĪRO PINKESORN
010 PHRAKHRUPARIYATTHAMMANUKUN AGGADHAMMO KHODCHAWONG
011 PHRA WIRAT MAHAPUÑÑO MEKJINDA
012 PHRAKRU PAKHUNSANGKHAKIT PAKUNO THAOTHAWIN
013 PHRA NUNG ṬHITAVARO RAEKUL
014 PHRAKHRUKOWITPHATTHANACHOT SIRIPUÑÑO YASAKHA
015 PHRAKHRUSANGARAK CHAWALIT PABHASSARO KHONGCHUAI
016 PHRA PAISAN CHANDADHAMMO WONGPUNGA
017 PHRA CHAICHAN AGGADHAMMO NASOK
018 PHRA SOMMAI ṬHANADHAMMO ROTPETCH
019 PHRAMAHA SAYAN AĢGVAṆṆO LASANAM
020 PHRA AMNAT ṬHĀNKARO NUANKHOKSUNG
021 PHRAMAHA PHUMIN SĀDARO AUNAUTON
022 PHRA BOONSONG VORAPAÑÑO KHAM-IAM
023 PHRA TANATHORN KENTO SRISROI
024 PHRAMAHA SOMCHAI ANĀLAYO BOONLAMEE
025 PHRA THANASAN THANAVAḌḌHAKO INTHANAI
026 PHRA  CHANTHAKHATH KUNRAYAṆO BOULOM
027 PHRA METHANUN SUMETHAPATTO MUNTHAM
028 PHRABAIDIKA TANAKORN KATAPUNYO SONPRASAT
029 PHRAMAHA PHAITHUN THIRAPAÑÑO PHOTHONG
030 PHRAPALAD TANYAKORN ATHIPANYO SRISUK
031 PHRA CHAIYAPORN CHANTAWANGSO JUNTAWONGSE
032 PHRA THINNAKORN SUKHAVESAKO SOOKDI
033 PHRA SOMSAK SUTTHIJACO THIDA
034 PHRAATHIKAN CHAROENCHAI PAÑÑĀPAJJOTO LUEANGTRONGKIT
035 PHRA PRIVAN INTAPANYO SUEBTAP
036 PHRA PRADIT SUDDHIYAṆO WISETWONGSA
037 PHRAMAHA YOTHIN DHAMMAÑĀNO SATHITPONG
038 PHRA ARNON MAHAVĪRO TONKANYA
039 PHRA ARTHIT ARDITTAYAṆO SURIWONG
040 PHRA WANNAWAT DHATTAVUḌḌHI PHULAMUL
041 PHRA PHAISAN ṬHĀNASAMPANNO JAEKKOH
042 PHRA SITTHACHAWICH SUPAṬIPUNNO WONGANUKARN
043 PHRAPALAD PRIWAN JĀGARO SRIMUENG
044 PHRAATHIKAN SASTRA KALLAYĀṆADHAMMO KANTHA
045 PHRA SANGWIEN SANGVARO SAENMART
046 PHRA KARIN PALAÑAṆO KHWANRAKSRI
047 PHRA NARONGSAK HIRIDHAMMO MUANGSAENG
048 PHRAPALAD SUKRIT SUKITTIKO SIRICHANTHRAKUN
049 PHRAMAHA TREETHAWAT KITTISOPHANO JEWARAM
050 PHRA WEERASAK CHANTHAWANGSO SOOKNOI
051 PHRAMAHA SURANART KITTIVAḌḌHANO CHIYANGKABUTRA
052 PHRAMAHA APICHAI ABHIJAVANO WIANGIN
053 PHRA  WARACHAI SUVACO ASSAWATITSAKUL
054 PHRAMAHA NIRAN SUKHAKHEMAKO TEANGJANG
055 PHRA  SOMWANG ANUTARO PRASOPNGOEN
056 PHRA  CHINGCHAI SIRIJAYO CHATTONGKUM
057 PHRAMAHA THEERAWAT THITICHOTI KAMONVIBOON
058 VENERABLE QUY VĪRAGUṆO NGUYEN DANG
059 PHRAKHRUSAMU MANAS ATTADIPO KAOCHAORN
060 PHRA  TOSAPHON KHANTISOBHANO TONGKAMCHAROEN
061 PHRASAMU  HATSAKAN MAHATDHANAPAÑYO CHAISIT
062 PHRA SARIKA PAÑÑĀTARO KAMKAEW
063 PHRAMAHA WEERA SIRIDHAMMO SAENLERT
064 PHRAMAHA PHAITOON KATAPUÑÑO SINGHA
065 PHRAMAHA KAMPANAT KITTIBHADDO THONGSAEN
066 PHRAMAHA THAWEESAK ṬHANUTTAMO KHUNKHOONTOD
067 PHRA SINAGUN PARICHANO MAHACHINNAKARN
068 PHRA THANARAT CANDAKO JANTHAPATO
069 PHRA PAIROJ VIROJANO SUNGPICHAI
070 PHRA WINAI GHOSITADHAMMO TRIKUN
071 PHRASAMU KITTIPONG SIRIMANGGALO KITTISINLAPAPONG
072 PHRA NARET PAÑÑĀDHARO PADSUWAN
073 PHRAMAHA TING MAHITSARO THONGLO
074 PHRAMAHA UDOMKIAT RATTANADHAMMO RATTANASITTHIYAGONE
075 PHRAMAHA  SOMPORN BUDDHAVI̅     RO KLEANGPROM
076 PHRA SODSAI CHADADHAMMO HORADEE
077 PHRAMAHA SINCHAI SIRIPANYO SRICHAIMUL
078 PHRA SOMTHIN GUṆAKARO KATAKHOT
079 PHRAMAHA WUTTHICHAI DHAMMAVIJJO ODKLAN
080 PHRAMAHA  NATTAPHONG THITAWANGSO WONG-AUN
081 PHRA  SEKSAN NĀRADO SEEMUEANG
082 PHRAMAHA THAMMALAK TEJAVARO YOUNGYUEN
083 PHRAMAHA WUTTINAN KITTIVUḌḌHO AIMRAM
084 PHRAMAHA RUANGSAN SANTAMANO SEESINGKON
085 PHRA SURIYONG SURIYAVANGSO JUPOR
086 PHRA WANLOP DHĪRAVAḌḌHANO UTTARANAKORN
087 PHRA SUPPHACHAI SUCIṆṆO CHAIWONG
088 PHRA PEERAWAT BHĪRAVAḌḌHAKO WONGSAKUL
089 PHRA METHEENAT SUKHUPPUTTO KLAMSANOI
090 PHRAMAHA PANTHARATH SATISUMPANNO KHAMMUNGKHUN
091 PHRA NATCHAPHOL KHANTIBALO INTIKHOTR
092 PHRA CHAINART NĀTHASĪLO SRISOMSORN
093 PHRAMAHA  PHICHET BUDDHISĀRO PHROMMA
094 PHRA  SAKON SIRIDHAMMO WATRAT
095 PHRA PHAKDI ANANGGAṆO BOWONPHATTHARAWADI
096 PHRA WISATCHANA VARAPAÑÑO PHONGADITH
097 PHRAMAHA ATHASRETH SUCINNADHAMMOPODI KAEOKET
098 PHRA PONGWARAPAT SIRICHANTO CHANTOSRI
099 PHRA SUTTHIWAT DHANAPĀLO SONGKRAISRI
100 PHRA SOMBAT ṬHITASĪLO HUNSAPUN
101 PHRAMAHA WATCHARA VISUDDHAKITTI PATATAGA
102 PHRAMAHA CHANACHAI PAJAYĀBHIBŪ KAMKAEW
103 PHRAMAHA THIENCHAI JAYASIRI POTISEE
104 PHRAMAHA PICHITCHAI PUÑÑAJAYO BOONNIM
105 PHRA SURACHAI CHOTIPANYO KAEOPHANAPHAI
106 PHRA CHOEDCHUSAK SUVAḌḌHANO KANCHANABUT
107 PHRA YURANUN JOTIPUÑÑO BOONRUANG
108 PHRA  PHICHAI VIJAYO PHONOK
109 PHRA  RITTAYOS DHAMMASĀRO NALINNOPPAMAS
110 PHRA  JINDA ARIYADHAMMO TALAUPARA
111 PHRAMAHA SAJJVAT VAJIRAÑĀṆO̅ CHATRATHAISANG
112 PHRAMAHASOMDET ṬHANAVILO HANGOODTUM
Update the information as of the date on 28th , May,  2560/2017
 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr.

Scroll to Top