นายลิขิต บุญละคร

นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มจร

ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

620705ภาพนายลิขิต บุญละคร

ชื่อ/นามสกุล นายลิขิต บุญละคร
วันที่เข้าทำงาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปีเกิด ๔ สิงหาคม ๒๕๓๔
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสตร์บัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๒ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร คณะ ๑ กุฎิพระโสภณวชิราภรณ์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
อีเมล์ Likit8198b@gmail.com
วิทยานิพนธ์ ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการแห่งศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทย

MR. LIKIT BOONLAKON

B.A., M.A. (Buddhist Studies), MCU

Staff of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Programme

620705ภาพนายลิขิต บุญละคร

NAME/SURNAME Mr.Likit Boonlakon
APPOINTED February 1, 2016 (BE 2559)
APPOINTED August 4, 1991 (BE 2534)
BIRTH DATE/PLACE ROI – ET Province
EDUCATION

BACKGROUND

– Bachelor of Arts (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University (2014)

– Master of Arts (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University (2019)

WORKING EXPERIENCES Staff of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Programme, Dhammaduta College, MCU
WORKING POSITION Staff of Overseas Dhammaduta Bhikkhus Programme
OFFICE ADDRESS Office of the Dhammadhuta College, Mahachulalongkonrajavidyalaya University,

Bangkok : Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

Ayutthaya : 79 Group 1 Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel (+66 (035)24-8000, #  8065)

HOME ADDRESS Wat Arun Ratchawararam Temple, 1st section, Arun Amarin Road, Kwang Wat Arun, Khet Bangkok Yai, Bangkok, Thailand 10600
E-MAIL Likit8198b@gmail.com
Thesis AN ANALYTICAL STUDY OF THE FAITH’S DEVELOPMENT OF THE BUDDHISTS IN THAI SOCIETY

MR. LIKIT BOONLAKON

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร

ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

620705ภาพนายลิขิต บุญละคร

.

ชื่อ/นามสกุล นายลิขิต บุญละคร
วันที่เข้าทำงาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปีเกิด ๔ สิงหาคม ๒๕๓๔
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสตร์บัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๒ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร คณะ ๑ กุฎิพระโสภณวชิราภรณ์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
อีเมล์ Likit8198b@gmail.com

.

This will close in 20 seconds

Scroll to Top