พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโทPhramaha Sakchai KovidoPhramaha Sakchai Kovido

 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A. (Linguistics)


ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท (ต้นไทรทอง)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา – นักธรรมเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

-พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)

– M.A. (Linguistics) , Deccan College, India (2542)

ประวัติการทำงาน – เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕

– เป็นนักวิเทศสัมพันธ์

– เป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ มจร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ ๔๔  / ๒๕๖๑

ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มจร
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ สมุทรปราการ
.
.
 มือถือ  081-374-2438
 อีเมล  Irdmcu300@gmail.com
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก

.

Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College

Phramaha Sakchai  Kovido

Pali 7, B.A. (Social Studies), M.A. (Linguistics)

 ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

NAME/PALI/SURNAME Phramaha Sakchai  Kovido (Tonsaithong)
APPOINTED December 1 , 2017, No. 44 / 2561
BIRTH DATE February 26, 1966 (BE.2509)
BIRTH PLACE Samutprakarn Province
EDUCATION BACKGROUND -Pali 7

– Bachelor of Arts (Social Studies),    Mahachulalongkornrajavidyalaya University (1996)

– Master of Arts (M.A. Linguistics), Deccan College, Pune, India. (1999)

WORKING EXPERIENCES -To be Overseas Dhammaduta Bhikkhu, Class 5, MCU

-To be Foreign Relations Officer, MCU

-To be Acting Director, Office of Dhammaduta College, MCU

– Acting Director Office of Dhammaduta College, December 1 , 2017, No. 44 / 2561

WORKING POSITION Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
OFFICE
ADDRESS
Mahachulalongkonrajavidyalaya Building,

Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 623-5368, Fax (662)623-5368

ACADEMIC POSITION
 SANGHA POSITION  –
HOME
ADDRESS
Wat Klangworaviharn, No. 10, Wat Klang Road,

Paknam Sub-District, Muang District,

Samutprakarn Province, Thailand.

E-mail Irdmcu300@gmail.com
Mobile 081-374-2438

.

.

Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College

Phramaha Sakchai  Kovido

Pali 7, B.A. (Social Studies), M.A. (Linguistics)

 ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

NAME/PALI/SURNAME Phramaha Sakchai  Kovido (Tonsaithong)
APPOINTED December 1 , 2017, No. 44 / 2561
BIRTH DATE February 26, 1966 (BE.2509)
BIRTH PLACE Samutprakarn Province
EDUCATION BACKGROUND -Pali 7

– Bachelor of Arts (Social Studies),    Mahachulalongkornrajavidyalaya University (1996)

– Master of Arts (M.A. Linguistics), Deccan College, Pune, India. (1999)

WORKING EXPERIENCES -To be Overseas Dhammaduta Bhikkhu, Class 5, MCU

-To be Foreign Relations Officer, MCU

-To be Acting Director, Office of Dhammaduta College, MCU

– Acting Director Office of Dhammaduta College, December 1 , 2017, No. 44 / 2561

WORKING POSITION Acting Director Office of Academic Affairs, Dhammaduta College
OFFICE
ADDRESS
Mahachulalongkonrajavidyalaya Building,

Wat Mahadhatu, Maharaj Rd, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 623-5368, Fax (662)623-5368

ACADEMIC POSITION
 SANGHA POSITION  –
HOME
ADDRESS
Wat Klangworaviharn, No. 10, Wat Klang Road,

Paknam Sub-District, Muang District,

Samutprakarn Province, Thailand.

E-mail Irdmcu300@gmail.com
Mobile 081-374-2438

.

.

Scroll to Top