พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร.Phramaha Thongkeb YanapaloPhramaha Thongkeb Yanapalo

พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

ภาพพระมหาทองเก็บ

ชื่อ /ฉายา/ นามสกุล พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เลขที ๐๑๓๑๐๐๕
เกิด  วัน/เดือน/ปี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
สถานที่เกิด จังหวัดอุทัยธานี
การศึกษา -พ.ศ.๒๕๓๘   เปรียญธรรม ๗ ประโยค

-พ.ศ.๒๕๔๔   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) คณะครุศาสตร์

-พ.ศ.๒๕๔๕   พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มจร.

-พ.ศ.๒๕๕๒   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  มจร.

-พ.ศ.๒๕๖๑   Ph.D. (Pāli & Buddhist), Banaras Hindu University, India.

ประวัติการทำงาน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดเทพลีลา

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถานที่ทำงาน ห้อง ๒๐๘ ตึกมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๐๐ วัดปากน้ำ

ถนนรัชมงคลประสาสน์ แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

วิทยานิพนธ์ – การบำเพ็ญทานบารมีของพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) (พธ.ม.)

A  Study of The Concept of Anusaya in Abhidhamma Philosophy. (Ph.D.)

บทความในวารสาร ๑. The Buddha’s Teaching in Abhidhamma.

๒. The Concept of Anusaya in Buddhism.

๓. The Nature of Anusaya.

๔. The Abhidhamma and Meditation.

๕. เทคโนโลยีกับการพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสถานการณ์โควิด ๑๙

มือถือ ๐๘๒ ๔๕๖ ๕๑๙๐
อีเมล์ thongkeb@hotmail.com

.

Phramaha Thongkeb  yanapalo

Pāli 7, B.A. (Social Science)

M.A. (Buddhist Study),

Ph.D. (Pāli & Buddhist). Banaras Hindu University, India.

ภาพพระมหาทองเก็บ

Name/ Pāli /Surname Phramaha Thongkeb  Yanapalo  (Sukpol)
Appointed 16 October 2018  No 0131005
Birth  Date 17 November  1970
Place  Birth Uthaitani
Education

Background

-Pāli 7,

-Bachelor of Social Science (B.A.) in Sociology and Anthropology,

Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University  Bangkok

-Master of Arts (M.A.) in Buddhist Study,

Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University  Bangkok

-Ph.D. (Pāli & Buddhist), Banaras Hindu University, India.

Work history Pāli teacher of  Wat thepleela

Pāli teacher of  Wat Paknampasicharoen

Graduate  Officer of Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University

Academic  position Lecturers  of The Dhammaduta  College
Office  Address Office of The Dhammaduta  College
Home Address 300 Wat Paknampasicharoen  Ratjamongkorn pasat Rord.

Pasicharoen  Bangkok  10160

Mobile 082 4565190
Email thongkeb@hotmail.com
Thesis – การบำเพ็ญทานบารมีของพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) (พธ.ม.)

– A  Study of The Concept  of Anusaya in Abhidhamma Philosophy. (Ph.D.)

Journal
  1.  The Buddha’s Teaching in Abhidhamma
  2.  The Concept of Anusaya in Buddhism
  3.  The Nature of Anusaya
  4.  The Abhidhamma and Meditation.
  5. Technology and Thai Buddhist Missionary Development in Covid-19

.

Phramaha Thongkeb  yanapalo

Pāli 7, B.A. (Social Science)

M.A. (Buddhist Study),

Ph.D. (Pāli & Buddhist). Banaras Hindu University, India.

ภาพพระมหาทองเก็บ

Name/ Pāli /Surname Phramaha Thongkeb  Yanapalo  (Sukpol)
Appointed 16 October 2018  No 0131005
Birth  Date 17 November  1970
Place  Birth Uthaitani
Education

Background

-Pāli 7,

-Bachelor of Social Science (B.A.) in Sociology and Anthropology,

Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University  Bangkok

-Master of Arts (M.A.) in Buddhist Study,

Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University  Bangkok

-Ph.D. (Pāli & Buddhist), Banaras Hindu University, India.

Work history Pāli teacher of  Wat thepleela

Pāli teacher of  Wat Paknampasicharoen

Graduate  Officer of Mahachulalongkornrajavidhayalaya  University

Academic  position Lecturers  of The Dhammaduta  College
Office  Address Office of The Dhammaduta  College
Home Address 300 Wat Paknampasicharoen  Ratjamongkorn pasat Rord.

Pasicharoen  Bangkok  10160

Mobile 082 4565190
Email thongkeb@hotmail.com
Thesis การบำเพ็ญทานบารมีของพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) (พธ.ม.)

A  Study of The Concept  of Anusaya in Abhidhamma Philosophy. (Ph.D.)

Journal
  1. The Buddha’s Teaching in Abhidhamma.
  2. The Concept of Anusaya in Buddhism.
  3.  The Nature of Anusaya.
  4.  The Abhidhamma and Meditation.

.

Scroll to Top