รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16 /2553

เริ่มโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553

สิ้นสุดโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

800 MSM1601 MSM1602 MSM1603 MSM1604 MSM1605 MSM1606 MSM1607 MSM1608 MSM1609 MSM1610 MSM1611 MSM1612 MSM1613 MSM1614 MSM1615 MSM1616 MSM1617 MSM1618 MSM1619 MSM1620 MSM1621 MSM1622 MSM1623 MSM1624 MSM1625 MSM1626

เข้าถึงข้อมูลได้จาก วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 Update the information as of the date on 13th , July, 2560/2017 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. อัพข้อมูลเว็บ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลจาก http://www.alittlebuddha.com/html/Missionary/Main%20of%20Dhammatuta.html

เริ่มโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553

สิ้นสุดโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

800MSM1601MSM1602MSM1603MSM1604MSM1605MSM1606MSM1607MSM1608MSM1609MSM1610MSM1611MSM1612MSM1613MSM1614MSM1615MSM1616MSM1617MSM1618MSM1619MSM1620MSM1621MSM1622MSM1623MSM1624MSM1625MSM1626

เข้าถึงข้อมูลได้จาก วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 Update the information as of the date on 13th , July, 2560/2017 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. อัพข้อมูลเว็บ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโยดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลจาก http://www.alittlebuddha.com/html/Missionary/Main%20of%20Dhammatuta.html

เริ่มโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553

สิ้นสุดโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

800MSM1601MSM1602MSM1603MSM1604MSM1605MSM1606MSM1607MSM1608MSM1609MSM1610MSM1611MSM1612MSM1613MSM1614MSM1615MSM1616MSM1617MSM1618MSM1619MSM1620MSM1621MSM1622MSM1623MSM1624MSM1625MSM1626

เข้าถึงข้อมูลได้จาก วิทยาลัยพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 Update the information as of the date on 13th , July, 2560/2017 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. อัพข้อมูลเว็บ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโยดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลจาก http://www.alittlebuddha.com/html/Missionary/Main%20of%20Dhammatuta.html

Scroll to Top