หลักสูตรพระธรรมทูต

Courses
หลักสูตรวุฒิบัตร

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

หลักสูตรวุฒิบัตร

โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ

หลักสูตรวุฒิบัตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระธรรมทูต

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต

หลักสูตรปริญญา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

ข่าวสาร/กิจกรรม

News/Activities
รวมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
บรรยาย
ประกาศ
รับสมัครบุคลากร
รับสมัครพระธรรมทูต
ข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 0
610717 รอง กต ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หลักสูตรและวิจัยสุวรรณภูมิ 0
610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 0
1 254 255 256 257 258 418

คลังภาพกิจกรรม

Gallery

คลังวิดีโอ

Video/Youtube
Scroll to Top