พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ เสนอบทความวิชาการเรื่อง “มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท”

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์) ดร. เสนอบทความวิชาการเรื่อง “มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท” ณ ชั้นที่ ๑ ห้องประชุมโรงแรม โดเซ็ท ฉื่น วาน

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ งานสัมมนานานาชาติในหัวข้อเรื่อง “ตามรอยทางการสืบสานพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน”, ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการได้รับเอกราชของเกาะฮ่องกง และการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ฮ่องกง วันที่ ๒๘ มิถุนายน-๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006301 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006303 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006304 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006305 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006306 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006307 เสนอบทความฮ่องกง พระมหายงยุทธ 6006308

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต