รองอธิการ มจร ร่วมปาฐกถาในการประชุม พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ณ จีนฮ่องกง

เมื่อ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาหัวข้อ “Dialogue between Theravada and Mahayana Buddhism along the Belt and Road” ณ วัดโปวหลิน (Po Lin monastery) จีนฮ่องกง

600629 rector mcu speaker at hongkong1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College