สัมมนาเรื่อง”พระพุทธศาสนาสุวรรณภูมิ: กรณีศึกษาในรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”

เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศและ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ Ven.Dr.Bhaddanta Nagadipa เจ้าอาวาสวัดไจจิซอง พร้อมด้วย ดร.คินฉ่วย และคณะ จากเมียนมาร์ สัมมนาเรื่อง”พระพุทธศาสนาสุวรรณภูมิ: กรณีศึกษาในรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ  ห้องประชุม 401  มจร อยุธยา

 601206 รองกต ven bhaddanta วัดไจจิซอง ดร_คินฉ่วย สัมมนา สุวรรณภูมิ 01 601206 รองกต ven bhaddanta วัดไจจิซอง ดร_คินฉ่วย สัมมนา สุวรรณภูมิ 02 601206 รองกต ven bhaddanta วัดไจจิซอง ดร_คินฉ่วย สัมมนา สุวรรณภูมิ 03 601206 รองกต ven bhaddanta วัดไจจิซอง ดร_คินฉ่วย สัมมนา สุวรรณภูมิ 05

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์