มจร หารือจัดกิจกรรมพุทธศาสนา ณ กัมพูชา

On 4-5 Dec, 2560/2017, MCU: Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs of MCU, Acting Director of Dhammaduta College of MCU is a representative of MCU along with H.E. Mr. Vira Rojpojchanarat, Minister of Culture of Thailand to have a meeting with Sangharaja of Cambodia and H.E Mr. Him Chhem, Senior Minister & Minister of Cult and Religion, the Kingdom of Cambodia and other who are concerned at the Office of Minister, Corner Street 240, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. The aim of meeting is to seek for cooperative chanting countdown in the coming New Year (2018) that is to promote the tradition, culture and religious activity.

601204 รอง กต หารือกัมพูชา 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , IRD.