มจร อาลัยต่อการมรณภาพพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศ (สุทิน) ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร สวิสเซอแลนด์

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ขอแสดงความอาลัยต่อการมรณภาพของพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศ (สุทิน ปณฺฑิโต ป.ธ. ๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.) พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป อดีตประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ นครโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมรณภาพในวันที่ 27 ธ.ค. 60 นี้ สิริอายุ 60 ปี

จึงแจ้งข่าวให้ทราบทั่วกันและเชิญทุกท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 7 วัน เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61 เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลช่วงเช้าที่วัดพุทธวิหาร และในช่วงบ่ายจะทำพิธีฌาปนกิจศพ ณ Centre Funeraire de Montoie, Chemin du Capelard 5, 1007 Lausanne.

601228 มจร อาลัยมรณภาพของพระครูบัณฑิตธรรมวิเทศ สวิต 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต