มจร ต้อนรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวอนควาง (Wongkwang University) จากเกาหลีใต้

วันที่ 3 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน คือ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ รอง ผอ. IBSC รอง ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะ  เป็นผู้แทน อธิการบดี มจร ในการต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยวอนควาง เกาหลีใต้ (Wongkwang University from South KoreaX)  ณ มจร อยุธยา โดยการประสานงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

S__165593092-vert

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต //นายสรวรรษ ปรักกโมดม