Vice Rector Delivers a speech “Meditation” to Dhammaduta Bhikkhus

วันที่ 24 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมสถานที่พัก ที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 มจร

จากนั้น เวลา 19.30 น. ได้กล่าวให้โอวาทธรรม ขันติ เพิ่มอินทรีย์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต ในภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 เมษายนนี้ ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะพระวิปัสสนาจารย์ของ มจร นำโดย พระญาณสุนทร นำปฏิบัติและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานของพระธรรมทูต

610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 1610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 2610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 3610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 4610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 5610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 6610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 7610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 8610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 9610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 10610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 11610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 12610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 13610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 15610324 รอง กต ให้โอวาทธรรมแด่พระธรรมทูต 16

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  /กองวิเทศสัมพันธ์