บทความ วิชาการ

.

บทความ วิชาการ Academic Articles of Dhammaduta College

 

ที่

/No.

ชื่อบทความ/ ผู้เขียน/Authors ตำแหน่ง /Position Remark
1 The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus  (word)

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. 

Regular Lecturer, Dhammaduta CollegeMahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?p=5575
2 Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์)

Regular Lecturer, Dhammaduta CollegeMahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?page_id=4078&lang=en
3        
4        
5        
6        
7        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

.