Uncategorized

วันที่ ๔ ของการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต

วันอังคารที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นประธานในการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการคุมสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้อง D๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าพบ ฯพณฯ ประธานาธิบดีศรีลังกา

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๙ น. ตามเวลามาตรฐานศรีลังกา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในนาม ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าพบและสนทนากับ His Excellency Ranil Wickremesinghe ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี นครแคนดี้ ประเทศศรีลังกา เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างคณะรัฐบาลศรีลังกา คณะสงฆ์ศรีลังกาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้มอบ “พระพุทธสิงหมังคลานุสรณ์บวรมาตุ” แก่ ฯพณฯ ประธานาธิบดีศรีลังกา พร้อมกับเจริญพระพุทธมนต์อำนวยพรให้ ฯพณฯ ประธานาธิบดีศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นนี้ เข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ควรมาถึงสถานที่และห้องสอบก่อนเวลา หากมาช้าเกินกว่าที่กำหนด ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กรณีที่ไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ กำหนดวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบวิชาพระพุทธศาสนา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวมชั้น ๓ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๒๙/๒๕๖๖ และ จากการที่สภามหาวิทยาลัย …

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Read More »

Scroll to Top