กิจกรรม

การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร บรรยายวิชาพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายวิชาพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. บรรยายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียน

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา เมตตาเป็นประธานและมอบนโยบายการจัดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาการนี้ พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระเทพปวรเมธี กล่าวให้นโยบายตอนหนึ่งและเน้นย้ำถึงความสำคัญของยกระดับการทำงานที่สอดรับกับประชาคมอาเซียนในทุกมิติ ในฐานะที่ศูนย์อาเซียนศึกษามีพันธกิจที่สนับสนุนความยั่่งยืนของประชาคม กล่าวคือมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การนำหลักศาสนาซึ่งเป็นสมรรถะของมหาวิทยาลัยประยุกต์กับหลักการหนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งวิสัยทัศน์ของอาเซียน พระเทพปวรเมธี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาต้องขยายความร่วมมือในอนุภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ต้องมีบทบาทและศักยภาพที่สนับสนุนพุทธศาสนาใน CLMVT ให้เด่นชัด ใช้ศักยภาพทีมหาวิทยาลัยมีคือนิสิตอาเซียนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งตอบสามเสาหลักของประชาคมและจุดเเข็งที่ศูนย์อาเซียนศึกษามีอยู่ให้ต่อยอดขึ้นไป พร้อมๆ กับหาวิธีและเเนวทางลดความเสี่ยงและควบคุมจุดที่ต้องปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมไดั ขออนุโมทนาทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง D๓๐๐ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top