กิจกรรม

พระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายความเคารพ พระเดชพระคุณพระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ ป.ธ.๙,พธ.บ.Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ค่ำวันนี้ หลังจากเข้าถวายสักการะและกราบถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ต่อ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เรียบร้อยแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพวชิรเวที วันนี้ ไม่คาดคิดว่าจะได้พบพระเดชพระคุณท่าน รู้สึกดีใจและเป็นสิริมงคลยิ่งนัก ที่มีโอกาสได้พบและได้กราบพระเดชพระคุณท่าน เราเคยเรียน มจร ห้องเดียวกัน เคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานร่วมกันที่สวนไผ่ พุทธมณฑล และเราจบ มจร พร้อมกัน คราวครั้งนั้น พระเดชพระคุณเป็นพี่ใหญ่ของห้อง ผมเรียกท่านด้วยความเคารพว่า “หลวงพี่” ท่านก็เปี่ยมเมตตาต่อน้อง ๆ สามเณรทุกรูป ความเมตตาของหลวงพี่ที่มีต่อพวกเราสามเณร ผมยังจดจำได้ไม่ลืม วันนี้ ขณะสนทนา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ หลังจากไม่ได้พบกันนานมาก …

พระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย Read More »

พระพรหมบัณฑิต เมตตาถวายโอกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กราบถวายรายงาน

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU), ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เมตตาถวายโอกาสให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ พิธีสมโภชวิสาขบูชานานาชาติ กราบถวายรายงานการปฏิบัติงานปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงานพระเดชพระคุณด้วยความเคารพ (๑) เรื่อง พิธีปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (๒) เรื่อง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถวายโล่รางวัล พระธรรมทูตกิตติมศักดิ์ แก่พระเดชพระคุณ ในพิธีปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๓) เรื่อง กราบอาราธนาพระเดชพระคุณ เป็นวิทยากร บรรยายถวายความรู้แก่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ (๔) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ …

พระพรหมบัณฑิต เมตตาถวายโอกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กราบถวายรายงาน Read More »

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาประทานโอกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงาน

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๑๗ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาประทานโอกาสให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วย พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ถวายสักการะและกราบถวายรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กราบถวายรายงาน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ดังนี้ (๑) เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ (๒) เรื่อง ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ (๓) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒ (๔) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐาน (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ ๒ …

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาประทานโอกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงาน Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิสันถารต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มหายานศึกษา มจร

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการ ศูนย์มหายานศึกษา มจร (Chairman of Mahayana Studies Center, MCU) ถวายการปฏิสันถาร Venerable Dr.Zi Hui กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์มหายานศึกษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝูเจี้ยน (Buddhist Academy of Fujian) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต นำ Venerable Dr.Zi Hui กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์มหายานศึกษา มจร ถวายสักการะพระพุทธปฏิมากรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ศูนย์มหายานศึกษา มจร มีกำหนดประชุมย่อย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตอันใกล้ โดย Most …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิสันถารต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มหายานศึกษา มจร Read More »

Scroll to Top