กิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน พิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับ ภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการพิธีมอบถวายพรไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ แห่งประเทศสาธารณรัฐสภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มจร พระนครศรีอยุธยา อันว่าคณะสงฆ์มอญ แห่งประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีทางการทูต ด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมมาช้านาน นับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน มีพระสงฆ์มอญเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่ มจร เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน เพื่อเป็นการประกาศและสรรเสริญเกียรติคุณ พระมหาเถระชาวมอญ ผู้เจริญด้วยพรหมวิหารคุณ สีลสุตาธิคุณ ให้ปรากฏแผ่ไพศาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา Buddhist Studies แก่ พระมหาเถระชาวมอญ และถวายพระไตรปิฏก ฉบับ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน พิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับ ภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมคณะทำงานปฏิสันถารอาคันตุกะนานาชาติ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงานปฏิสันถารอาคันตุกะนานาชาติ ที่จะเดินทางมารับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๐๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมในการนี้ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารวัดจงไถซาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานประชุมออนไลน์คณะทำงานร่วมกับผู้บริหารวัดจงไถซาน เพื่อเตรียมพิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฏก ฉบับสัวคายนา และพระไตรปิฎก ฉบับสากล (Common Buddhist Text) แก่วัดจงไถซาน ปรารภมงคลสมัยครบรอบ ๑ ปี แห่งมิตรภาพไมตรี มจร และวัดจงไถซาน ในวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา   พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ในการนี้ด้วย ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต-กองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา มีวาระการประชุมเร่งด่วน ได้แก่ (๑) เรื่อง วารสารวิทยาลัยพระธรรมทูต (๒) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ (๓) เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ (๔) เรื่อง การตั้งกรรมการวิจัย ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต และการมอบผู้รับผิดชอบทำงานวิจัยของวิทยาลัยพระธรรมทูต (๕) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต (๖) เรื่อง การจัดทำหนังสือสวดมนต์แปลบาลี -อังกฤษ (๗) เรื่อง การรับบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ (๘) เรื่อง การเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจร และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝูเจี้ยน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๙) …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ Read More »

Scroll to Top