ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้เตรียมตัว เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเวลาลำดับของท่าน (กรุณาเผื่อเวลาไว้ด้วย) เข้าห้องสอบสัมภาณ์ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าเป็นรายบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ รอบที่ ๑

ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพระธรรมทูต กรุณากรอกรายงานตัวออนไลน์ ผ่านลิ้งค์นะครับ  https://forms.gle/PVa2GKLXeBQZSwUt7 ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพระธรรมทูต กรุณากรอกรายงานตัวออนไลน์ ผ่านลิ้งค์นะครับ  https://forms.gle/PVa2GKLXeBQZSwUt7

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังมีรายนามต่อไปนี้   ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเวลาลำดับของท่าน (กรุณาเผื่อเวลาไว้ด้วย) เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนดี มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญเป็นรายบุคคล หากไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Scroll to Top