ธรรมทูตคฤหัสถ์

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร แสดงพระธรรมเทศนาภาคภาษาอังกฤษ”

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศนอร์เวย์ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับอาราธนาจาก พระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ แสดงพระธรรมเทศนาภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “Heedfulness” แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวนอร์เวย์ ณ ภายในอุโบสถ วัดไทยนอร์เวย์ นครออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยมี พระวิมลศาสนวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ สดับพระธรรมเทศนาฯ

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เดินทางมาปฏิศาสนกิจ ณ วัดไทยนอร์เวย์”

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๓๙ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศนอร์เวย์ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึงท่าอากาศนานาชาติมหานครออสโล โดยสวัสดิภาพ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เมตตาเดินทางมาปฏิสันถารและนำไปยังวัดไทยนอร์เวย์ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร มจร ได้ถวายสักการะแและแสดงสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้น พระเดชพระคุณได้แสดงธรรมปฏิสันถารต้อนรับคณะผู้บริหารที่เดินทางเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ วัดไทยนอร์เวย์ มหานครออสโล ประเทศนอร์เวย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมกับองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป และวัดไทยนอร์เวย์ จัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ รุ่นที่ ๒ ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติพระธรรมทูตของวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ วัดไทยนอร์เวย์ มหานครออสโล …

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เดินทางมาปฏิศาสนกิจ ณ วัดไทยนอร์เวย์” Read More »

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

Scroll to Top