แกลเลอรี่

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน พิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับ ภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการพิธีมอบถวายพรไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ แห่งประเทศสาธารณรัฐสภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มจร พระนครศรีอยุธยา อันว่าคณะสงฆ์มอญ แห่งประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีทางการทูต ด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมมาช้านาน นับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน มีพระสงฆ์มอญเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่ มจร เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน เพื่อเป็นการประกาศและสรรเสริญเกียรติคุณ พระมหาเถระชาวมอญ ผู้เจริญด้วยพรหมวิหารคุณ สีลสุตาธิคุณ ให้ปรากฏแผ่ไพศาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา Buddhist Studies แก่ พระมหาเถระชาวมอญ และถวายพระไตรปิฏก ฉบับ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน พิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับ ภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาคันตุกะต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาคันตุกะต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาคันตุกะต่างประเทศ ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ มีวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่าน รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ (๑) ให้มีคณะทำงาน ประจำท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (๒) ให้มีคณะทำงาน ประจำโรงแรม กรุงศรีริเวอร์ อยุธยา เพื่อรอถวายการปฏิสันถารและอำนวยความสะดวก (๓) ให้มีกรรมการทำงานอาคารที่พักอาคันตุกะ ๙๒ มจร พระนครศรีอยุธยา เพื้อปฏิสันถารและอำนวยความสะดวกอาคันตุกะ (๔) ให้มีคณะทำงานประจำหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิสันถารและอำนวยความสะดวกอาคันตุกะ (๕) ให้มีคณะทำงานประจำ อาคารหอฉัน มจร พระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายการปฏิสันถารและอำนวยความสะดวกเรื่องภัตตาหารมังสวิรัติ และอาหารทั่วไป (๖) ให้มีคณะทำงาน จัดรถบริการรับส่ง …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาคันตุกะต่างประเทศ Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมคณะทำงานปฏิสันถารอาคันตุกะนานาชาติ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงานปฏิสันถารอาคันตุกะนานาชาติ ที่จะเดินทางมารับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๐๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมในการนี้ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารวัดจงไถซาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานประชุมออนไลน์คณะทำงานร่วมกับผู้บริหารวัดจงไถซาน เพื่อเตรียมพิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฏก ฉบับสัวคายนา และพระไตรปิฎก ฉบับสากล (Common Buddhist Text) แก่วัดจงไถซาน ปรารภมงคลสมัยครบรอบ ๑ ปี แห่งมิตรภาพไมตรี มจร และวัดจงไถซาน ในวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา   พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ในการนี้ด้วย ฯ

Scroll to Top