พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาประจำเดือนRector of MCU presided over Monthly Chanting Ceremony

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประกอบมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร อยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญสามัคคีธรรมร่วมบำเพ็ญบุญกิริยานี้ด้วย ฯ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

On Monday, 5 September 2022, from 9.00 – 10.00 a.m., Phra Dhamvajrabundit, Prof. Dr., Rector of Mahachululongkornrajvidyalaya University, presided over the monthly chanting ceremony and took meditation at Vipassanadhura building, 2nd floor, MCU, Ayutthaya.
On this occasion, Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice–Rector for Foreign Affairs, and Phrakhruvinaithorn Samut Thavaradhammo, Asst. Prof. Dr., Acting Director of Dhammaduta college, including Administrators, Lecturers, and staff of Dhammaduta college and International Relations division of MCU, participated in the ceremony.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Scroll to Top