ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติVice-Rectors hold a preparatory meeting for an international academic seminar

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองวิชาการ ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต อาคารเรียนรวม D ๓๐๐ มจร อยุธยา

1 2 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

On Monday, 5 September 2022, from 9.00 – 10.00 a.m., Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro, Assoc. Prof., Dr., Vice-Rector for Academic Affairs and Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice–Rector for Foreign Affairs, including Asst. Prof. Boonmee Pansa, Assistant to the Rector for Foreign Affairs, and Administrators, Lecturers, and staff of Dhammaduta college, International Relations Division, and Academic Affairs Division held the preparatory meeting for the international academic seminar, which will be held on 13 September 2022  at the meeting room of Dhammaduta college, D300, MCU, Ayutthaya.

1 2

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Scroll to Top