ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปลูกต้นไม้

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำลูกศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์ให้เกิดรมณียสถาน ณ ภายในบริเวณป่าแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top