ความเมตตาของพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีเมตตากล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวถวายรายงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี ด้วยความเคารพยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top