รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงพุทธสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญธรรมปฏิสันถารต้อนรับอาจารย์

พร้อมกันนี้ อาจารย์ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ในนามผู้บริหารโครงการฯ ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top