ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA)สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 และเปิดวัดภาวนาคยองจู เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2566 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าร่วมประชุมโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 และรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เป็นประธาน อ่านสาสน์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก ปัจจุบันมีสมาชิก 9 วัด ประกอบด้วย วัดเหมอัศวาราม (จีน) วัดพุทธเกษร (เวียดนาม) วัดภาวนาคยองจู (เกาหลี) วัดพุทธารามเกาหลี(เกาหลี) วัดภาวนาโซล(เกาหลี) วัดธรรมกายไทเป(ไต้หวัน) วัดภาวนาไถจง(ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายเถาหยวน(ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายมองโกเลีย (มองโกเลีย) และกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบวัดไทยคิทแฮวิปัสสนา (เกาหลี)

การนี้มีพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน รองประธาน และผู้แทนสมัชชาสงฆ์พระธรรมทูตไทยจากทวีปต่าง ๆ จากทั่วโลกและผู้แทนหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน อาทิ พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ,พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ,พระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ , พระครูโสภณพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นต้น และมีนางกนิกนันต์ ล้อสีท้อง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางพัชธร กิตตินุกูลศิลป์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Scroll to Top