ความเมตตาของพระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระไตรปิฏกศึกษา : การคิดอย่างมีโยนิโสมนสิการในพระไตรปิฏก” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวนการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top