“อธิการบดี มจร เป็นประธานปลูกไทรเกาหลี ๙๐ ต้น อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ น้อมถวายเป็นพุทธาทิไตรรัตนบูชา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานปลูกไทรเกาหลี จำนวน ๙๐ ต้น บริเวณด้านหน้าหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ น้อมถวายเป็นพุทธาทิไตรรัตนบูชา เนื่องในอภิลักขิตสมัยวิสาขบูชา ๒๕๖๖

การนี้ มี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสามัคคีธรรม ปลูกไทรเกาหลี อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี ที่เมตตาให้โอกาสโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มีส่วนบำเพ็ญบุญกิริยาบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสนองคุณมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่เคารพนับถือกันมาช้านาน รับเป็นเจ้าภาพต้นไทรเกาหลี ๙๐ ต้น ขอขอบคุณลูกศิษย์ว่าที่พระธรรมทูตทุกรูป ที่เจริญด้วยสีลสุตาธิคุณ สง่างามด้วยสมณวัตร ขอกัลยาณมิตรทุกท่านเจริญการอนุโมทนาและมีส่วนในบุญกิริยานี้เทอญฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top