ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นนี้ เข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ควรมาถึงสถานที่และห้องสอบก่อนเวลา หากมาช้าเกินกว่าที่กำหนด ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กรณีที่ไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบวิชาพระพุทธศาสนา

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

Scroll to Top