บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร

วันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหากฤษณ กิตติภทฺโท นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และหน่วยงานความร่วมมือ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบนี้ แก่บรรณาธิการวารสาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องบุษกร ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตึก ๒ จ.ปทุมธานี

Scroll to Top