รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนาม ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มจร พระนครศรีอยุธยา มีวาระสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา พระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ การกำกับติดตาม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคณะพุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาคณะพุทธศาสตร์ เป็นต้น

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๙ น.

 

Scroll to Top